Gemeenten Geldermalsen en Neerijnen nemen principebesluit

7 november 2015

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben deze week ingestemd met het verzoek van Betuwewind om een procedure te starten voor de wijziging van het bestemmingsplan en het verkrijgen van een bouwvergunning voor de realisatie van windparken bij Knooppunt Deil en op het terrein van de Avri. Betuwewind is blij met het principebesluit van de gemeenten. In Betuwewind werken overheden, burgers en projectontwikkelaars samen in een bijzonder participatieproject om twee windparken te ontwikkelen in Geldermalsen en Neerijnen.

Met het inwilligen van het principeverzoek door het bestuur van Geldermalsen en Neerijnen kan de feitelijke procedure voor wijziging van de bestemmingsplannen en bouwvergunningen nu starten. Betuwewind wordt ontwikkeld door vijf partijen: naast de projectontwikkelaars Prodeon, Raedthuys, Winvast en Yard is Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen een bijzondere ontwikkelaar. Via de coöperatie kunnen inwoners uit de regio rechtstreeks participeren.

In het project Betuwewind is sprake van de realisatie van 3 windmolens bij de Avri en bij Deil is plaats voor 9-11 molens in het windvisiegebied van provincie en gemeenten. Bij elkaar zijn de twee parken goed voor een vermogen van ca. 40 MW en daarmee kan voor zo’n 30.000 huishoudens in de regio groene stroom worden opgewekt. De parken moeten een steentje bijdragen aan de overgang naar een systeem dat steunt op hernieuwbare energie. Nederland loopt achter in Europa om deze overgang handen en voeten te geven.

M.E.R. voor Knooppunt Deil

Omwonenden worden voorgelicht over de plannen.

Omwonenden worden bijgepraat over de plannen.

Het principebesluit van de gemeenten betekent dat de komende tijd nieuwe stappen gezet zullen worden. Voor de ontwikkeling van het windpark bij Knooppunt Deil start een milieueffectrapportage (M.E.R.). Met deze M.E.R.worden de milieugevolgen van de realisatie van het windpark in beeld gebracht. Bij Deil is een M.E.R. verplicht voordat besloten kan worden tot een wijziging van het bestemmingsplan. Het maken van deze M.E.R. duurt een klein jaar. Vanwege de kleinere schaal van het windpark Avri is een M.E.R. voor dit park niet aan de orde en zal binnenkort een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan worden ingediend. Hier worden de omwonenden van de Avri deze weken in twee bijeenkomsten over bijgepraat. Donderdagavond 5 november was de eerste bijeenkomst voor omwonenden bij de Avri. (zie foto)

Goede stap

Bestuurders Gerlach Velthoven en Dennis Kerkhoven van Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen zijn blij met het principebesluit van de gemeenten. “Hiermee zetten we een goede stap richting de realisatie van de windparken. Betuwewind is een bijzonder participatieproject dat voor een belangrijk deel door en voor burgers van de grond komt. Wij vinden het een grote kans dat de molens deels eigendom worden van mensen uit de regio. De windparken zijn een kans voor het produceren van onze eigen energie en leveren dicht bij huis een bijdrage aan een duurzame wereld. Om de windparken uiteindelijk te kunnen bouwen, zijn er veel leden nodig die via Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen aan het project zijn verbonden. Deze leden kunnen straks als eersten in het windpark investeren. Op korte termijn start de burgerwindcoöperatie hierom een ledenwerfactie.” Lid worden kan direct hier.

In Betuwewind werken overheden, burgers en projectontwikkelaars samen in een bijzonder participatieproject om twee windparken te ontwikkelen in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen bij Knooppunt Deil en op het terrein van de Avri. Om uitvoering te geven aan de gemeentelijke windvisie is de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen opgericht die een ontwikkelbelang van 25% in beide parken heeft verworven. In Betuwewind werkt de burgerwindcoöperatie samen met vier andere ontwikkelende partijen: Prodeon, Raedthuys, Winvast en Yard. Deze opzet betekent dat burgers via de coöperatie mede-eigenaar van beide parken kunnen worden en een stem hebben in de ontwikkeling. ‘Iedereen wint’ is de slogan waarmee Betuwewind haar ambities onderstreept: door samenwerking kunnen alle belangen worden gebundeld en de beste oplossingen worden gevonden waar iedereen van kan profiteren.

Naar aanleiding van de besluitvorming van de gemeente over het principeverzoek van Betuwewind was er op 5 en 11 november j.l. weer twee informatieavonden over de ontwikkelingen rond het project.

Er was een goede opkomst van ca. 55 omwonenden en vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten Geldermalsen en Neerijnen, Avri en Betuwewind.

Gerlach Velthoven en Dennis Kerkhoven, bestuursleden van Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen lichtten de belangrijkste wijziging toe namelijk de geplande locatie van de windmolens. Op verzoek van de Avri zijn twee van de drie molens in de plannen een stukje naar het Noorden opgeschoven omdat deze anders te veel schaduw zouden werpen op het geplande zonnepark. Hierdoor worden de effecten van geluid en slagschaduw wat verplaatst. Ronald de Coo (Winvast), een van de projectontwikkelaars schetst te veranderingen op basis van een type windmolen van 137 meter hoog die relatief veel geluid maakt (worst case scenario). Zie verder de presentaties:

Slagschaduw

Wat betreft slagschaduw zijn er een 10-tal huizen die meer dan de wettelijke norm van 5:40 minuten per jaar zouden kunnen krijgen (als de zon op die momenten ook werkelijk schijnt). Wanneer dit het geval blijkt te zijn zal de betreffende molen worden stilgezet volgens een vooraf bepaald programma. Slagschaduw is precies te voorspellen (zie ook de voorbeelden in de presentatie) en als er teveel slagschaduw dreigt kunnen er vooraf afspraken over gemaakt worden als bewoners een voorkeur hebben om de molen op bepaalde dagen uit te zetten.

Na het verkrijgen van de bouwvergunning zal er een definitieve keuze gemaakt worden voor een bepaald type windmolen en zullen de profielen met de bewoners die het betreft besproken worden.

Geluid

Bij de nieuwe positie van de molens voldoen alle huizen aan de wettelijke norm die zegt dat er niet meer dan gemiddeld (Lden) 47 dB geluidsbelasting op de gevel mag vallen. Alle huizen blijven ook beneden de Deense enorm voor laagfrequent geluid (bij gebrek aan een Nederlandse norm). Er zijn echter wel een aantal huizen die er dicht bij liggen en die zullen de molens af en toe wel kunnen horen afhankelijk van het achtergrondgeluid en de weersomstandigheden. De adviseur van Betuwewind is bezig met het ontwikkelen van een (nog experimenteel) simulatieprogramma. Als dat slaagt en gereed is zal Betuwewind dit voor omwonenden beschikbaar maken.

Omgevingskwaliteiten

Gerlach Velthoven en Dennis Kerkhoven vragen naar wat de omwonenden als belangrijke kwaliteiten van het gebied vinden die ze willen behouden c.q. verbeteren. Er wordt genoemd: rust, verkeersveiligheid en een fraai uitzicht.

Rolf van Os van Gemeente Geldermalsen licht toe dat op de planning staat voor 2016 om de Tielerweg tot een 60 KM zone te maken. Dat betekent maatregelen die deze snelheid ook afdwingen. De straat heeft de mogelijkheid om inspraak te hebben in de voorzieningen en wellicht dat er  mogelijkheden zijn om te combineren met andere voorzieningen zoals groen (verfraaiing, wegnemen slagschaduw), een vrijliggend fietspad of verlengen van het voetpad. Omwonenden geven aan dat ze niet begrijpen waarom de oude provinciale weg langs het spoor is afgesloten, dit levert nogal wat sluipverkeer op de Tielerweg op. Bovendien is deze weg nooit netjes opgeruimd. Wellicht zijn hier ook mogelijkheden voor een groenstrook?

Aan de zuidkant zijn er geen plannen voor herinrichting van de straat en de gemeente Tiel heeft ook te kennen gegeven dat er geen problemen bekend zijn. Verschillende bewoners reageren hierop en zeggen dat er juist al vele malen geklaagd is over verkeershinder (te hard rijden, sluipverkeer).

Het uitzicht vanaf de Tielerweg en ook van de Bommelweg richting de Avri is nogal wisselend, daar waar flinke bomen voor het industrieterrein staan is het uitzicht veel beter dan daar waar open zichtlijnen zijn. Wellicht zijn er mogelijkheden om hier wat aan te doen. Het verfraait niet het uitzicht op de molens (die zijn te hoog), maar wel de omliggende bebouwing en de vuilstort zelf en de snelweg en spoorlijn. Een groenstrook kan bovendien het geluid van weg en spoor dempen.

Sebastiaan van Doorn licht tot dat Betuwewind ook werk gaat maken van sanering van asbest en het realiseren van zonnepanelen op daarvoor geschikte daken. Voor de combinatie zijn subsidies beschikbaar maar Betuwewind wil ook graag de opwek van zonne-energie bevorderen. Het geeft een goede aanvulling op windenergie en levert bovendien geld op voor het gebied wat gebruikt zou kunnen worden voor verfraaiing of sanering van asbest. Omwonenden die mee willen doen aan een pilot zijn welkom!

Omwonenden worden voorgelicht over de plannen.

Omwonenden worden voorgelicht over de plannen.

Omgevingsfonds

Vanuit het windpark wordt er ook geld gereserveerd voor de omgeving. Op basis van de landelijke gedragscode is dat 0,40-0,50 Euro per opgewekte MWh. Dit komt neer op ca. € 10.000 per jaar. Hier kunnen evt. verbeteringen van het gebied of directe compensatie aan omwonenden uit betaald worden, maar zal niet genoeg zijn voor alle wensen die er in het gebied leven. Gerlach Velthoven benadrukt dat het feit dat we nu bij elkaar zitten een goede gelegenheid is om samen te gaan zoeken naar mogelijkheden om wensen van het gebied te gaan realiseren. Maar daar moeten omwonenden dan wel hun schouders onder gaan steken. De burgerwindcoöperatie helpt graag mee.

Teus Kool, wethouder van gemeente Neerijnen aanwezig bij de avond op 11 november in Est benadrukt nog dat de gemeente een duidelijke keuze heeft gemaakt voor het meewerken aan de rijksdoelstelling voor de opwekking van duurzame energie. De ruimte is er en de overlast is relatief beperkt. Hij vindt het een goede zaak dat de burgers via de burgerwindcoöperatie kunnen participeren en zodoende mee kunnen praten en profiteren van de windmolens.

Voorontwerp bestemmingsplan

De volgende stap in het proces is dat er in het voorjaar van 2016 een voorontwerp bestemmingsplan zal zijn gemaakt. Die zal dan bij de gemeente Geldermalsen ter inzage liggen zodat de omgeving zienswijzen kan indienen om het plan nog te verbeteren.

Dirk III zoekt nog deelnemers voor Expeditie Windkracht. Geef je snel op!

Ben jij benieuwd naar duurzame energiebronnen zoals windenergie? Wil je wel eens op windexpeditie en staat een bezoek aan een windmolen op je verlanglijstje? Voel je je betrokken bij zaken als klimaatverandering en wil je zelf hierbij iets betekenen, maar weet je nog niet zo goed ‘hoe’? Of heb je nu al een goed idee en zoek je mensen en middelen om dat idee verder uit te werken? Misschien ben je wel ‘gewoon’ nieuwsgierig naar het gebruik van duurzame energie en wil je meer weten over het nieuwe Windpark Deil? Kortom: wil je weten hoe je zelf een bijdrage kunt leveren aan duurzame energie in jouw eigen woonomgeving en Rivierenland? Dan is Expeditie Windkracht écht iets voor jou!

Wanneer en waar?
Expeditie Windkracht bestaat uit drie bijeenkomsten op maandagavond 2, 16 en 30 november 2015 vanaf 19.00 uur en een bezoek aan een windmolen op zaterdagmiddag 14 november. De bijeenkomsten vinden plaats in de gemeente Geldermalsen (De Pluk) en Neerijnen (Kulturhus Haaften).

Dit voorjaar heeft u misschien al deelgenomen aan één van de informatieavonden die werden georganiseerd door Betuwewind over het voorgenomen windpark op het terrein van Avri en bij Knooppunt Deil.

Sindsdien heeft Betuwewind niet stilgezeten en daar willen wij u graag over bijpraten. Komt u ook ?

Bij deze nodigen wij u uit voor een bijpraatavond speciaal voor Windpark Avri op donderdag 5 november  voor het gebied ten zuiden van de A15 en op woensdag 11 november voor het gebied ten noorden van de A15. Beide avonden beginnen om 19.30 uur tot 22 uur.

Locatie 5 november: Avri, Meersteeg 15 Geldermalsen

Locatie 11 november: Dorpshuis Est, Dorpsstraat 18 Est

Doel van deze bijeenkomsten is om u te informeren over de actuele ontwikkelingen en met u in gesprek te gaan om samen te kijken waar de kansen liggen om de komende jaren de kwaliteit van het gebied te handhaven dan wel te verbeteren.

Het eerste deel van de avond willen we u graag de laatste stand van zaken schetsen wat betreft het plan om windmolens te realiseren en wat dat betekent voor de omgeving.

In het tweede deel willen we graag met u doorpraten over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat er ook verbeteringen in het gebied plaatsvinden.

Onderwerpen die eerder door omwonenden zijn aangedragen en die we willen bespreken zijn:

  • Verkeerssituatie Bommelweg/Tielerweg
  • Geluidsbelasting en mogelijke veranderingen daarin in de toekomst, mogelijke geluidswerende maatregelen
  • Asbestsanering in combinatie met zonnepanelen
  • Verfraaiing zichtlijnen op de Avri, Industrieterrein, A15 en Betuwelijn
  • Beperken mogelijke schittering van het geplande zonnepark op het Avri terrein
  • Onderwerpen die u graag wilt bespreken

Deze avond is een open verkenning van mogelijkheden en een kans om tijdig invloed uit te oefenen.

Op een later moment, tijdens de bestemmingsplan- en vergunningenprocedures, komt nog de formele mogelijkheid voor bezwaar en beroep op de plannen.

Afgelopen week hebben de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen en de betrokken projectwontwikkelaars overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van windparken bij Avri en knooppunt Deil.

Er is anderhalf jaar gepraat over deze overeenkomst, maar er is dan ook iets ontstaan wat op deze schaal in Nederland nog niet eerder vertoond is. Op basis van de windvisie van de beide gemeenten, waarin burgerparticipatie verplicht is gesteld, is er een nieuw soort samenwerking ontstaan.

Er is overeengekomen dat de burgerwindcoöperatie een aandeel verwerft van 25% in de ontwikkeling van beide windparken. Afhankelijk van het aantal windmolens waar een vergunning voor wordt verkregen zullen de burgers waarschijnlijk ca. 3-4 windmolens kunnen bouwen en exploiteren. Hiervan zal er een op het terrein van Avri verrijzen (als onderdeel van een park van 3) en een aantal op het gebied van Staatsbosbeheer bij knooppunt Deil als onderdeel van een park van 9-11 molens. De andere ontwikkelaars zijn bij Avri: Yard en Winvast en bij knooppunt Deil: Yard, Prodeon en Readthuys.

Niet eerder verwierven burgers een dergelijk ontwikkelaandeel in een commercieel windpark. Vanaf heden kan iedereen lid worden en mee praten en mee investeren in het project. Door nu lid te worden (en dat kan al voor een inleg van € 50 en een jaarlijkse bijdrage van € 11) heb je een stem in de ontwikkeling. Investeren kan in de ontwikkelfase voor een verhoogd rendement (want meer risico). Als er eenmaal een bouwvergunning is verkregen wordt het risico lager en zal er ook een lager rendement beschikbaar zijn.

Op 10 juli worden de principeverzoeken ingediend bij de gemeenten. Hierin verzoeken de gezamenlijke ontwikkelaars (waaronder dus de burgers) om de procedure in gang te zetten voor de wijziging van het bestemmingsplan en het verstrekken van een bouwvergunning. De gemeenten hebben toegezegd hier kort na de vakantie een beslissing over te nemen. Er moeten nog de nodige onderzoeken gedaan worden voordat de gemeente kan besluiten het bestemmingsplan te wijzigen en een bouwvergunning af te geven.

Afgelopen vrijdag zijn er ook afspraken gemaakt tussen de gemeenten, de provincie en de ontwikkelaars over de verdere procedure. We zullen jullie hier verder op de hoogte houden.

In de bewonersbijeenkomsten bij De Drie Zussen (voorheen Den Tol), Avri, De Koeldert Waardenburg en Klokhuis Beesd zijn er veel vragen gesteld.

Zoals beloofd heeft de burgerwindcoöperatie al deze vragen verzameld. Inmiddels zijn bijna alle vragen beantwoord en te vinden op deze website.

Voor een aantal vragen is nog nader onderzoek nodig. De burgerwindcoöperatie is op zoek naar leden die willen helpen bij deze onderzoeken. Jullie kunnen je hiervoor aanmelden als lid en aangeven dat je actief wil worden.

Op maandag 16 maart 2015 vond er een informatieavond plaats bij de Avri in Geldermalsen. Mark Groen van Royal Haskoning DHV gaf uitleg over het onderzoek dat door dit ingenieursbureau is gedaan. De onderzoeken die zijn gedaan, zijn milieuonderzoeken. De presentatie is hieronder terug te vinden. Mocht je niet op deze avond aanwezig zijn geweest en vragen hebben na het lezen van deze presentatie, stel ze via info@betuwewind.nl.

Windpark Avri RHDHV info bijeenkomst

Project Betuwewind presenteerde landschapsvisie voor inpassing windmolens knooppunt Deil en Avri

Burgerwindcoöperatie organiseerde infoavond op 9 maart in Meteren, vervolgavonden bij Avri, in Waardenburg en Beesd

Op 9 maart 2015 presenteerde het project Betuwewind haar landschapsvisie voor de ontwikkeling van windmolenparken bij knooppunt Deil en bij de Avri (Geldermalsen). De presentatie vond plaats tijdens een openbare infoavond in restaurant 3 Zussen in Meteren. Bezoekers van de avond, een initiatief van Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen, overheden en ontwikkelaars, konden direct een reactie geven, vragen stellen en meedenken over wat verder nog ontwikkeld moet worden om tot een optimaal plan voor de twee beoogde windmolenparken te komen.

120 burgers uit de gemeenten Tiel, Geldermalsen en Neerijnen kwamen op de avond af en luisterden kritisch naar de informatie en in tafelgroepen werd meer in detail gereageerd op de plannen. Deze worden allemaal verzameld om tot een zo goed mogelijk inpassingsplan voor de windparken te komen.

Betuwewind is het project in de gemeentes Geldermalsen en Neerijnen waarin overheden, burgers en projectontwikkelaars op een unieke manier samenwerken om tot een optimale inpassing van windmolens te komen in de Betuwe. Uniek in dit project is dat de burgers van Geldermalsen en Neerijnen via een burgerwindcoöperatie in een vroeg stadium aan tafel zitten en zodoende de kans krijgen mee te investeren in de ontwikkeling. Burgerparticipatie is concreet door de inbreng van ideeën, medezeggenschap en de mogelijkheid mede-eigenaar van een molen te worden. Dit levert extra rendement voor de lokale gemeenschap op.

Op basis van diverse ontwerpcriteria en randvoorwaarden heeft landschapsarchitectenbureau Veenenbos en Bosch onderzocht welke mogelijke varianten er zijn voor de twee windparken. Landschapsarchitect Harm Veenenbos was aanwezig in Meteren voor verdere uitleg en gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Gelderland lichtte de uitgangspunten vanuit de overheid toe.

In maart worden nog drie vervolgbijeenkomsten georganiseerd; belangstellenden die op 9 maart niet konden, zijn dan ook van harte welkom. De initiatiefnemers roepen alle burgers van Neerijnen, Geldermalsen en omliggende gemeenten op om mee te doen met de ontwikkeling van de twee parken. Bestuurder Gerlach Velthoven van de burgerwindcoöperatie hierover: “Samen beslissen en investeren levert een betere inpassing, beschikbaarheid van duurzame stroom en financiële opbrengst op van de windmolens voor de Betuwe. Met het lidmaatschap van de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen kan elke burger meepraten en mee investeren in de windmolens.”

Vervolgbijeenkomsten: Di 24 maart 20-22 uur in Buurthuis De Koeldert in Waardenburg, Do 26 maart 20-22 uur bij Het Klokhuis in Beesd.

Dinsdagavond 25 november 2014 was er een interactieve informatieavond over de plannen voor de windturbines rond knooppunt Deil en het terrein van de AVRI. De avond was georganiseerd door project A15 en 11duurzaam.  Tijdens de avond kon iedereen actief deelnemen door stellingen over windenergie te beantwoorden. Op deze manier konden voor- en tegenstanders van windmolens hun zegje doen.

In de veilinghal in Geldermalsen kwamen omwonenden en geïnteresseerden bij elkaar om onder leiding van een gespreksleider in debat te gaan over de voor- en nadelen van windenergie. Vragen werden beantwoord door Ruud van Rijn, windenergie adviseur. Daarnaast was Siward Zomer aanwezig. Siward Zomer is voorzitter van de windcoöperatie De Windvogel en kon daarom vertellen hoe wij als omwonenden kunnen profiteren van windenergie.
Ruud van Rijn ging in op de vragen over nadelige gevolgen van windmolens voor de directe omgeving. Een aantal van de nadelige gevolgen zijn volgens Ruud van Rijn fabels, een aantal zijn er echter om serieus mee om te gaan. Het is dan ook van betekenis dat alle belangen van omwonenden worden meegenomen in de windplannen en dat bewoners worden betrokken bij de invulling van de plannen.

Hierna was het woord aan Gerlach Velthoven, voorzitter van 11 duurzaam en Dennis Kerkhoven van het burgerinitiatief Neerijnen (in oprichting). Er werden vragen gesteld over hoe concreet de plannen voor de windturbines rond knooppunt Deil zijn. Vanwege een lastig proces, waar veel partijen bij betrokken zijn is daar moeilijk een helder antwoord op te geven.

Energie coöperatie 11duurzaam onderzoekt de mogelijkheden om bewoners te laten participeren in wind binnen de gemeentegrenzen. De mening van 11duurzaam is daarbij dat de huidige initiatieven voor windparken alleen kans van slagen hebben als er een breed draagvlak ontstaat onder de bevolking. Dit kan door te participeren en (deel)eigenaar te worden van de molens. Door eigenaar te worden kunt u beschikken over de opbrengsten en beslissen over wat er gebeurt met de opbrengsten, maar ook over het uiterlijk van de molens, waar ze precies komen en wie de stroom mag afnemen. Te denken valt aan een zogenaamd gebiedsfonds waaruit maatschappelijke projecten binnen de gemeente gefinancierd kunnen worden.

 

Ca. 120 mensen bezochten afgelopen maandag de informatieavond van het project Betuwewind. Op de avond werden de verschillende partijen die in het project samenwerken voorgesteld aan het publiek. Gedeputeerde Annemieke Traag legde uit vanuit welke doelstelling het gebied bij knooppunt Deil en Avri door de provincie is aangewezen en de wethouders Ronald van Meygaarden van Geldermalsen en Teus Kool van Neerijnen lichtten toe hoe de gemeenten onder voorwaarden mee willen werken met deze provinciale doelstelling.
Juist die middag tekenden de overheden een Ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelaars in het gebied; Prodeon, Yard Energy, Winvast, Raedthuys en Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Waarom zijn burgers hierbij betrokken? Gerlach Velthoven en Wim Wink legden uit: ‘Windmolens zijn een onvermijdelijke ontwikkeling in de overgang naar duurzame energie. We willen daar als burgers aan mee werken, maar wel invloed hebben op hoe de projecten worden uitgevoerd en er ook van profiteren. Uiteindelijk blijkt mede-eigenaarschap de beste manier om zowel zeggenschap als rendement voor de regio te garanderen.’
Landschapsarchitect Harm Veenenbos presenteerde zijn landschapsvisie die in nauwe samenwerking met de overheid en ontwikkelaars tot stand is gekomen. Op basis van deze visie zal een ‘principeverzoek’ van de ontwikkelaars worden ingediend bij de overheid om tot een wijzing van het bestemmingsplan te komen.
Maar nu konden de bezoekers eerst hun mening geven. In 12 tafelgroepen werd er kritisch gekeken naar de varianten, de gebruikte criteria en mogelijkheden om het plan te verbeteren. Opvallend was de grote betrokkenheid en gezamenlijkheid waarmee de mogelijkheden werden besproken.
Uiteraard waren er ook kritische en bezorgde vragen over geluidsoverlast, slagschaduw en of er voldoende met omwonenden rekening zal worden gehouden. Deze vragen worden zo veel mogelijk via www.betuwewind.nl beantwoord, en ook zullen in de toekomst alle formele mogelijkheden voor inspraak en bezwaar nog open staan.
Om mee te praten en mee te profiteren van het rendement van de windparken is er de mogelijkheid om lid te worden van de burgercoöperatie. Dat kan ook via dezelfde website.

Er zijn nog twee vervolgbijeenkomsten gepland:
Dinsdag 24 maart 20-22 uur bij De Koeldert in Waardenburg
Donderdag 26 maart 20-22 uur bij Het Klokhuis in Beesd