,

Verslag bijpraatavond Avri ‘Noord’ en ‘Zuid’ op 5 en 11 november 2015

Naar aanleiding van de besluitvorming van de gemeente over het principeverzoek van Betuwewind was er op 5 en 11 november j.l. weer twee informatieavonden over de ontwikkelingen rond het project.

Er was een goede opkomst van ca. 55 omwonenden en vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten Geldermalsen en Neerijnen, Avri en Betuwewind.

Gerlach Velthoven en Dennis Kerkhoven, bestuursleden van Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen lichtten de belangrijkste wijziging toe namelijk de geplande locatie van de windmolens. Op verzoek van de Avri zijn twee van de drie molens in de plannen een stukje naar het Noorden opgeschoven omdat deze anders te veel schaduw zouden werpen op het geplande zonnepark. Hierdoor worden de effecten van geluid en slagschaduw wat verplaatst. Ronald de Coo (Winvast), een van de projectontwikkelaars schetst te veranderingen op basis van een type windmolen van 137 meter hoog die relatief veel geluid maakt (worst case scenario). Zie verder de presentaties:

Slagschaduw

Wat betreft slagschaduw zijn er een 10-tal huizen die meer dan de wettelijke norm van 5:40 minuten per jaar zouden kunnen krijgen (als de zon op die momenten ook werkelijk schijnt). Wanneer dit het geval blijkt te zijn zal de betreffende molen worden stilgezet volgens een vooraf bepaald programma. Slagschaduw is precies te voorspellen (zie ook de voorbeelden in de presentatie) en als er teveel slagschaduw dreigt kunnen er vooraf afspraken over gemaakt worden als bewoners een voorkeur hebben om de molen op bepaalde dagen uit te zetten.

Na het verkrijgen van de bouwvergunning zal er een definitieve keuze gemaakt worden voor een bepaald type windmolen en zullen de profielen met de bewoners die het betreft besproken worden.

Geluid

Bij de nieuwe positie van de molens voldoen alle huizen aan de wettelijke norm die zegt dat er niet meer dan gemiddeld (Lden) 47 dB geluidsbelasting op de gevel mag vallen. Alle huizen blijven ook beneden de Deense enorm voor laagfrequent geluid (bij gebrek aan een Nederlandse norm). Er zijn echter wel een aantal huizen die er dicht bij liggen en die zullen de molens af en toe wel kunnen horen afhankelijk van het achtergrondgeluid en de weersomstandigheden. De adviseur van Betuwewind is bezig met het ontwikkelen van een (nog experimenteel) simulatieprogramma. Als dat slaagt en gereed is zal Betuwewind dit voor omwonenden beschikbaar maken.

Omgevingskwaliteiten

Gerlach Velthoven en Dennis Kerkhoven vragen naar wat de omwonenden als belangrijke kwaliteiten van het gebied vinden die ze willen behouden c.q. verbeteren. Er wordt genoemd: rust, verkeersveiligheid en een fraai uitzicht.

Rolf van Os van Gemeente Geldermalsen licht toe dat op de planning staat voor 2016 om de Tielerweg tot een 60 KM zone te maken. Dat betekent maatregelen die deze snelheid ook afdwingen. De straat heeft de mogelijkheid om inspraak te hebben in de voorzieningen en wellicht dat er  mogelijkheden zijn om te combineren met andere voorzieningen zoals groen (verfraaiing, wegnemen slagschaduw), een vrijliggend fietspad of verlengen van het voetpad. Omwonenden geven aan dat ze niet begrijpen waarom de oude provinciale weg langs het spoor is afgesloten, dit levert nogal wat sluipverkeer op de Tielerweg op. Bovendien is deze weg nooit netjes opgeruimd. Wellicht zijn hier ook mogelijkheden voor een groenstrook?

Aan de zuidkant zijn er geen plannen voor herinrichting van de straat en de gemeente Tiel heeft ook te kennen gegeven dat er geen problemen bekend zijn. Verschillende bewoners reageren hierop en zeggen dat er juist al vele malen geklaagd is over verkeershinder (te hard rijden, sluipverkeer).

Het uitzicht vanaf de Tielerweg en ook van de Bommelweg richting de Avri is nogal wisselend, daar waar flinke bomen voor het industrieterrein staan is het uitzicht veel beter dan daar waar open zichtlijnen zijn. Wellicht zijn er mogelijkheden om hier wat aan te doen. Het verfraait niet het uitzicht op de molens (die zijn te hoog), maar wel de omliggende bebouwing en de vuilstort zelf en de snelweg en spoorlijn. Een groenstrook kan bovendien het geluid van weg en spoor dempen.

Sebastiaan van Doorn licht tot dat Betuwewind ook werk gaat maken van sanering van asbest en het realiseren van zonnepanelen op daarvoor geschikte daken. Voor de combinatie zijn subsidies beschikbaar maar Betuwewind wil ook graag de opwek van zonne-energie bevorderen. Het geeft een goede aanvulling op windenergie en levert bovendien geld op voor het gebied wat gebruikt zou kunnen worden voor verfraaiing of sanering van asbest. Omwonenden die mee willen doen aan een pilot zijn welkom!

Omwonenden worden voorgelicht over de plannen.

Omwonenden worden voorgelicht over de plannen.

Omgevingsfonds

Vanuit het windpark wordt er ook geld gereserveerd voor de omgeving. Op basis van de landelijke gedragscode is dat 0,40-0,50 Euro per opgewekte MWh. Dit komt neer op ca. € 10.000 per jaar. Hier kunnen evt. verbeteringen van het gebied of directe compensatie aan omwonenden uit betaald worden, maar zal niet genoeg zijn voor alle wensen die er in het gebied leven. Gerlach Velthoven benadrukt dat het feit dat we nu bij elkaar zitten een goede gelegenheid is om samen te gaan zoeken naar mogelijkheden om wensen van het gebied te gaan realiseren. Maar daar moeten omwonenden dan wel hun schouders onder gaan steken. De burgerwindcoöperatie helpt graag mee.

Teus Kool, wethouder van gemeente Neerijnen aanwezig bij de avond op 11 november in Est benadrukt nog dat de gemeente een duidelijke keuze heeft gemaakt voor het meewerken aan de rijksdoelstelling voor de opwekking van duurzame energie. De ruimte is er en de overlast is relatief beperkt. Hij vindt het een goede zaak dat de burgers via de burgerwindcoöperatie kunnen participeren en zodoende mee kunnen praten en profiteren van de windmolens.

Voorontwerp bestemmingsplan

De volgende stap in het proces is dat er in het voorjaar van 2016 een voorontwerp bestemmingsplan zal zijn gemaakt. Die zal dan bij de gemeente Geldermalsen ter inzage liggen zodat de omgeving zienswijzen kan indienen om het plan nog te verbeteren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie