Onze missie in vogelvlucht

De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is opgericht door betrokken burgers om op democratische wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een gezond en prettig leefklimaat en kunnen beschikken over voldoende noodzakelijke duurzame energie, uit eigen omgeving.

De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe ziet het als haar missie om de productie en het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Ze richt zich daarbij op:

 • Participatie:
  –  Burgers investeren in windmolens in hun omgeving
  –  Burgers gebruiken zelf de opgewekte energie van de windmolens in hun omgeving;
 • Projectontwikkeling en advies;
 • Inbreng van kennis en kunde (voorlichting en educatie).

De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe wil voor en met leden duurzame energie opwekken. Deze energie kan door leden en door derden worden gebruikt. De coöperatie is een geschikte organisatievorm om dit doel te kunnen bereiken. De leden spelen een grote rol in het bepalen van het beleid van de coöperatie. Zij dragen ook zelf bij in de financiering van windparken en kunnen daarbij profiteren van de opbrengsten. Onze burgerwindcoöperatie is een organisatie, gestoeld op praktisch idealisme, met een gezond gevoel voor rendement en met oog voor mens en natuur. We informeren de bewoners van de West-Betuwe over alle aspecten van windenergie op land. De BWB wil het draagvlak voor windenergie vergroten door omwonenden actief te betrekken bij de opzet en exploitatie van de te ontwikkelen windparken. De coöperatie wordt gerund door vrijwilligers die hun kennis en ervaring inzetten om de windparken te realiseren.

Onze visie

Betuwewind is een project waar de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (BWB) aan deelneemt. De coöperatie heeft als doel het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Als coöperatie willen we mensen bij elkaar brengen die gezamenlijk het financieel mogelijk maken om projecten met duurzame energie te realiseren.

Duurzaamheid is het sleutelwoord voor het oplossen van ons energievraagstuk en de daaraan gekoppelde milieuproblemen. Naast het nuttig, efficiënt en spaarzaam gebruik van energie zal het aandeel van duurzame bronnen in de totale energievoorziening drastisch moeten toenemen. Het is inmiddels bewezen dat opwekking van energie uit windmolens op het land een haalbare optie is. Weliswaar is de opbrengst lager dan die van vergelijkbare windparken aan de kust, maar het blijkt dat met steun van de overheid projecten op land rendabel zijn.

Betuwewind & de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe

 • Opgericht in 2014 door betrokken burgers.
 • Onze ambitie is een energieneutraal energieverbruik in 2030.
 • Wij jagen verduurzaming en energiebesparing aan​.
 • Wij willen lokaal energieverbruik invullen met lokaal opgewekte groene energie met behulp van windmolens.
 • De opbrengsten uit onze windmolenprojecten vloeien terug naar de regio en worden ingezet voor lokale duurzaamheidsinitiatieven.
 • We zijn een coöperatie voor en door burgers en bedrijven van de West-Betuwe. ​
 • Elk lid heeft een gelijke stem en beslist mee.
 • Onze belofte is meer rendement, meer groen en meer samenleving.