Organisatie
Lokaal & betrokken

Samen met anderen kunnen inwoners ervoor zorgen dat er met de windparken Avri en Deil groene energie opgewekt gaat worden voor circa 60.000 huishoudens. De oksels van de A15 en A2 bij Waardenburg en Deil en het Avri-terrein, zijn door de provincie Gelderland aangewezen als zoekzones voor windenergie. Die zones zijn bevestigd in de windvisies van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Tiel. De projectontwikkelaars, verenigd in Betuwewind, hebben een vergunning voor beide locaties van de windturbines aangevraagd en gekregen. Burgerwindcoöperatie West-Betuwe voert dit najaar een ledenwervingscampagne. Leden van de coöperatie kunnen geld lenen aan de coöperatie om de investering in de molens te kunnen doen. 7 van de 14 molens zullen door de coöperatie gebouwd worden. Voor de leden levert dat een rendement op van 4-10% per jaar.

Locatie
Rond Knooppunt Deil

Rond knooppunt Deil is al langer sprake van de mogelijkheid van windmolens. De verschillende opties zijn in een milieueffectrapportage vergeleken en daar is als beste variant uitgekomen om 11 windmolens  in één lijn te plaatsen ten zuiden van de A15 aan weerszijden van de A2. Naar verwachting draaien deze molens eind 2019, begin 2020. Burgerwindcoöperatie West-Betuwe wordt eigenaar van de vier molens die passen in natuurgebied ’t broek ten westen van de A2.

Betuwewind windpark

Vraag en antwoord over windenergie

Betuwewind wil zo veel mogelijk vragen beantwoorden die worden gesteld over nut en noodzaak van windmolens, maar ook over de nadelen en last die je er van kunt hebben. Sinds de eerste bewonersavond in 2014 zijn we begonnen vragen te verzamelen en zijn we de antwoorden erbij gaan geven. Hierbij scheiden we feiten en meningen zo veel mogelijk. Blijf vragen stellen en als je betere antwoorden hebt, dan horen we het graag.

Belangrijkste stappen in de tijd (Deil en Avri)

Timeline

2018

december: investeren in windparken Deil en Avri

Tijdens de 12e ALV van de Burgerwindcoöperatie West-Bestuwe hebben de leden toestemming gegeven om definitief te investeren in de bouw van de molens. Bouw Windpark Deil gaat januari 2019 van start. In mei 2019 start bouw Windpark Avri. De coöperatie wordt daarmee eigenaar van 100% van de aandelen van windpark Avri.

Raad van State keurt bestemmingsplan Windpark Avri goed

Na Deil is nu ook het bestemmingsplan en de vergunning voor windpark Avri definitief.

Start ledenwerfcampagne voor de bouw van de molens

Onder de naam Betuwewind is de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe 1 mei haar campagne gestart om regionaal leden te werven die zo meteen willen meedoen met de bouw van de windmolens bij Deil en bij Avri. Je bent al lid voor 50 euro.

Nieuwe naam: Burgerwindcoöperatie West-Betuwe

Met de komst van de nieuwe gemeente West Betuwe – en doordat onze burgerwindcoöperatie actief is in een veel grotere regio dan de oude naam, Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen, deed vermoeden – is een naamswijziging logisch.

2017

Vergunning windpark Deil onherroepelijk

In oktober 2017 heeft de Raad van State het enige beroep tegen windpark Deil niet-ontvankelijk verklaard. Hiermee is de vergunning voor het park onherroepelijk geworden.

Gemeenteraden beslissen over bestemmingsplan en omgevingsvergunning

In juni/juli 2017 hebben de gemeenteraden van Geldermalsen en Neerijnen de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor windpark Deil en windpark Avri goedgekeurd.

2016

Deadline Zienswijzen Voorontwerp Wijziging bestemmingsplan Avri

Tot 6 juni kon iedereen zienswijzen indienen voor het Voorontwerp Wijziging Bestemmingsplan Avri. De stukken hebben dan 6 weken ter inzage gelegen en zijn toegelicht op de inloopavond van 18 mei.

M.E.R. ontwerp (NRD) windpark Deil ter inzage

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) van windpark Deil in behandeling genomen en deze lag ter inzage bij de gemeenten tot en met 31 maart 2016.

2015

Betuwewind kan verder

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben 7 november 2015 ingestemd met het verzoek van Betuwewind om een procedure te starten voor de wijziging van het bestemmingsplan en het verkrijgen van een bouwvergunning voor de realisatie van windparken bij Knooppunt Deil en op het terrein van de Avri. Met het inwilligen van het principeverzoek door het bestuur van Geldermalsen en Neerijnen kan de feitelijke procedure voor wijziging van de bestemmingsplannen en bouwvergunningen nu starten.

Verdrag van Tricht

Op 1 juni 2015 werd de basis gelegd voor de samenwerkingsovereenkomst tussen ontwikkelaars en de Coöperatie. Er werd afgesproken dat 25% van het eigendom van beide parken bij de burgers komt te liggen. Na anderhalf jaar praten was er overeenstemming en konden we gaan starten met de feitelijke ontwikkeling.
De onderhandelingen vonden plaats bij sociëteit ‘De Spreekkamer’ in Tricht. Vandaar de naam van het verdrag.

Let op: Geen AFM toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht.