Voorontwerp Bestemmingsplan Windpark Knooppunt Deil tot en met 29 december ter inzage

Voorontwerp Bestemmingsplan Windpark Knooppunt Deil tot en met 29 december ter inzage

Vanaf vrijdag 18 november ligt bij de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen het voorontwerp bestemmingsplan voor windpark Deil ter inzage. Dit voorontwerp loopt vooruit op de definitieve uitkomsten van de Milieu Effect Rapportage (MER) en bevat een voorkeursalternatief als voorlopig beste locatie voor het beoogde windpark. Tot en met 29 december  is er gelegenheid voor inspraak en de gemeenten organiseren op 13 december van 19.30 – 21.30 uur een inloopavond bij restaurant La Place waar de plannen worden gepresenteerd en vragen kunnen worden gesteld. Betuwewind is dan natuurlijk ook aanwezig en we nodigen u van harte uit langs te komen.

Het voorkeursalternatief is het resultaat van de afweging tussen verschillende opstellingen in de vier kwadranten van het knooppunt. Deze opstellingen zijn vergeleken op basis van verschillende criteria; geluid, slagschaduw, ecologische impact, archeologie etc. In het voorontwerp kunnen de details worden nagelezen.

Het onderzoek gaat nu verder om meer op detailniveau te bepalen waar de molens precies kunnen komen. Het voorkeursalternatief is een strook ten zuiden van de A15, dus in de beide zuidelijke kwadranten van het knooppunt. Zie de plaatjes in Bijlage Oost en Bijlage West.

Iedereen kan t/m donderdag 29 december, schriftelijk (geen e-mails) dan wel mondeling zijn of haar reactie op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Deil’ kenbaar maken. Daarbij hoeft u geen onderscheid te maken in het gedeelte van het windpark dat op het grondgebied van Geldermalsen of Neerijnen ligt. De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen zullen namelijk alle ontvangen reacties gezamenlijk in behandeling nemen.

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Gemeente Geldermalsen, afdeling MRO, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van ‘reactie Windpark Deil’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u eerst een afspraak maken met:

  • gemeente Neerijnen: mevr. T. Egging via 14 0418
  • gemeente Geldermalsen: dhr. F. Schmidt via (0345)586611

De gemeenteraad van Geldermalsen heeft besloten dat de verdere behandeling van bestemmingsplan en omgevingsvergunning gecoördineerd kan plaatsvinden. Dat is goed nieuws. Met deze aanpak kan de vergunning voor het windpark nog voor de zomer van 2017 rond zijn.
Op dit moment wordt er hand gewerkt om het voorontwerp bestemmingsplan en de aanvraag voor een omgevingsvergunning gereed te maken.
Waarschijnlijk zullen in de loop van november de stukken ter inzage komen te liggen.
De inspraakronde rond het voorontwerp bestemmingplan heeft opgeleverd dat in het bestemmingsplan vastgelegd wordt dat het brongeluid van de nog te kiezen turbine 2 dB lager ligt dan in het gebied wettelijk evt. mogelijk zou zijn. Voor de huizen die dicht bij de locatie staan betekent dit dat het geluidsniveau ruim onder de wettelijke norm zal blijven.
De komende tijd zal ook het overleg met de omgeving weer worden opgepakt en zal er gesproken worden over de contouren van een omgevingsfonds. De gemeente heeft Betuwewind gevraagd met een voorstel te komen voor hoe een dergelijk fonds kan worden opgezet.
Voor de omgeving zal een budget van € 0,50 per opgewekte Megawattuur (1000 kWh) beschikbaar zijn.
Een deel van dit budget zal besteed worden aan extra profijt voor direct omwonenden tot 1200 meter van de locatie en een deel aan een omgevingsfonds voor projecten op het gebied van leefbaarheid in een ruimere cirkel rond het windpark. Geïnteresseerden die graag mee willen denken over de opzet van het omgevingsfonds kunnen zich melden bij info@betuwewind.nl

Betuwewind is deze week gestart met het meten van de windsnelheden op grote hoogte op locatie Knooppunt Deil. Deze meting is nodig om een goede voorspelling te maken van de opbrengst van beoogde windpark. Gedurende een jaar wordt de windsnelheid en –richting bijgehouden met een geavanceerde laserstraal die vanaf de grond ‘ziet’ hoe het daarboven waait. En dat is meestal een stuk harder dan beneden.

In het gebied is een kastje geplaatst met de Lidar, dat staat voor: Laser Imaging Detection And Ranging. Dit apparaat meet aan de hand van teruggekaatst laserlicht op verschillende hoogtes hoe snel kleine deeltjes in de lucht zich verplaatsen en in welke richting. Een soort radar dus, maar dan met laserlicht. Elke seconde wordt er een meting uitgevoerd, de gegevens worden opgeslagen en dagelijks doorgeseind naar adviesbureau Ecofys die er een windrapport van maakt. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het precies werkt.

De gegevens worden vergeleken met andere metingen in de buurt en zo kan het windprofiel voor het windpark worden opgesteld. Dit is weer belangrijk voor de keuze van de dimensies van de windmolens, voor de begroting en voor de financiële risico’s die het windpark zou kunnen lopen. Banken zijn bereid op basis van een nauwkeurig windrapport een lagere rente te berekenen omdat het risico op tegenvallende inkomsten immers lager is.

De metingen zullen ook een bijdrage leveren aan het windrapport voor locatie Avri al zijn de gegevens door de afstand iets minder betrouwbaar.

Windmolens worden steeds hoger en daarom is het steeds moeilijker om de wind op de traditionele manier met een hoge mast te meten. In Almere staat een windmeetmast van 120 meter hoog, maar het is ondoenlijk om dat op elke locatie toe te passen. De mast in Almere wordt wel als ijkmast gebruikt. Dan wordt de Lidar naast de meetmast opgesteld om de metingen te vergelijken.

De laserlichtstraal is niet zichtbaar, ook niet ’s nachts.

Vanaf 29 april ligt bij Gemeente Geldermalsen het voorontwerp wijziging Bestemmingsplan Avri ter inzage. B&W heeft eind april het voorstel van Betuwewind overgenomen en het is nu gepubliceerd. Je kunt het hier bekijken.

In het voorontwerp wordt beschreven wat er aan het bestemmingsplan zou moeten veranderen om de vestiging van drie windturbines mogelijk te maken op en vlak naast de voormalige stortplaats van Avri. Aan dit voorontwerp zijn allerlei onderzoeken vooraf gegaan om na te gaan of vestiging mogelijk is en aan welke voorwaarden deze zou moeten voldoen.

Als de definitieve communicatie van de gemeente bekend is zullen we die hier ook publiceren.

Op woensdag 18 mei is er een inloopavond gepland. Deze zal op het gemeentehuis plaatsvinden van 19-21 uur. Ambtenaren zullen hier toelichting geven en ook de verantwoordelijk wethouder, Ronald van Meygaarden zal aanwezig zijn. De initiatiefnemers van Betuwewind; Yard Development, Winvast en natuurlijk Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen zijn ook aanwezig om het gesprek mee aan te gaan bijvoorbeeld over de participatiemogelijkheden.

Tot half juni staat de inspraaktermijn open voor iedereen die zijn mening over de voorgenomen wijziging wil geven. Daarna zal B&W het voorontwerp omzetten in een definitief ontwerp en aanbieden aan de gemeenteraad. Dit zal gepaard gaan met een aanvraag omgevingsvergunning van Betuwewind op basis van het dan aangepaste bestemmingsplan.

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) van windpark Deil in behandeling genomen en deze ligt ter inzage bij de gemeenten tot en met 31 maart 2016. Iedereen kan hier zienswijzen op indienen.

In de notitie wordt beschreven welke onderzoeken gedaan zullen worden voor de milieu effectrapportage (m.e.r.).

_DSC3810

Omwonenden bekijken de verschillende opstellingsmogelijkheden.

Op 10 maart hielden de gemeenten en ontwikkelaars, waaronder burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen een inloopavond waar geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de inhoud van de notitie en van de participatiemogelijkheden rond het windpark. De avond werd gehouden in De Rotonde in Enspijk en werd goed bezocht.

Betuwewind beoogt bij knooppunt Deil een windpark te realiseren van 9-11 windmolens. In de m.e.r. worden verschillende opstellingen met elkaar vergeleken op basis van een aantal milieueffecten zoals geluidhinder, slagschaduw, ecologische effecten, gevaar voor de omgeving etc. In de NRD wordt beschreven welke onderzoeken worden gedaan en welke gegevens daar uit komen en hoe die met elkaar vergeleken zullen worden. De NRD is dus erg bepalend voor de uitkomsten van de m.e.r.

Iedereen die wensen heeft ten aanzien van de onderzoeken kan hiertoe een zienswijze bij de gemeente Geldermalsen of Neerijnen indienen.

Op de inloopavond werd er door de de deelnemers aan Betuwewind ook informatie gegeven over de participatiemogelijkheden in het project. Nu al staat de mogelijkheid open om lid te worden van de Burgerwindcoöperatie, mee te investeren in de ontwikkeling en deel te nemen aan overleg over hoe de ontwikkeling plaatsvindt en welke extra kansen in het gebied worden meegenomen en hoe daar een bijdrage aan te leveren. Thema’s die aan de orde komen zijn: asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen, natuurontwikkeling, natuureducatie en recreatie. Op de avond werden veel vragen gesteld over de mogelijke effecten, natuurlijk over geluid en slagschaduw maar ook over fijnstof en het effect op dieren. Op vraag en antwoord worden alle vragen die aan bod zijn gekomen beantwoord.

Als het winst voor natuur oplevert, wil het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland windmolens, natuurbegraafplaatsen en kleinschalige recreatie toestaan in diezelfde natuur. Betuwewind is een van de initiatiefnemers die hierom gevraagd heeft.

Als initiatiefnemers óók investeren in het versterken van die natuur is dat winst. Het vraagt creativiteit om deze activiteiten mogelijk te maken zodat ze niet ten koste gaan van de kwaliteit of kwantiteit van de natuur. Ik wil dit onderzoeken en ga daarover in gesprek met onze Staten,” aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk voor Vitaal Platteland.

Het Gebied van het Gelder Natuur Netwerk in de oksel van A2 en A15

Het gebied van het Gelders Natuur Netwerk in de oksel van A2 en A15

Betuwewind heeft een voorkeursvariant voor de opstelling van windturbines bij Deil ingediend voor m.e.r. onderzoek waarbij twee turbines net in het Gelders Natuur Netwerk terecht komen. Dit leverde echter veel discussie op omdat verschillende regelingen elkaar tegenspreken.

Op basis van de huidige Omgevingsverordening Gelderland (OVG) zijn windturbines in het GNN nu niet mogelijk, op basis van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke ordening (Barro) wel. Het dagelijks bestuur van Gelderland, Gedeputeerde Staten (GS), verkent met de manifestpartners waar initiatiefnemers zoals Betuwewind aan moeten voldoen en hoe zij aan moeten tonen dat de plannen per saldo winst opleveren voor de natuur. Eind 2016 leggen GS een voorstel voor het aanpassen van de OVG aan de Staten voor. Ondertussen wordt de m.e.r. procedure ingezet met verschillende varianten.

Zie ook het item bij Omroep Gelderland.

Op 10 maart houdt de gemeente een inloopavond in De Rotonde in Enspijk van 19-21 uur over het plan van aanpak voor de m.e.r. ook wel de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) genoemd. Tot en met 31 maart kunnen hierop zienswijzen ingediend worden.

Op deze avond is Betuwewind en de Burgerwindcooperatie natuurlijk ook aanwezig om vragen te beantwoorden over de NDR, over participatie zoals het investeren in het project en aspecten van gebiedsontwikkeling zoals natuurontwikkeling bij Vitens, het project Asbest eraf, Zon erop en de mogelijkheid om grond te verkrijgen uit het natuurproject van Vitens.