De Raad van State heeft bekend gemaakt dat zij het ingediende bezwaar tegen windpark Deil niet ontvankelijk verklaart. Daarmee is het bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor windpark Deil definitief en onherroepelijk.

De enige beroepszaak richtte zich tegen de manier van communiceren van de gemeente en tegen de manier waarop het akoestisch onderzoek is gedaan. De Raad van State oordeelde dat de communicatie voldoende is geweest waardoor appellant wel degelijk de gelegenheid had tijdig een zienswijze in te dienen en daarbij ook het inhoudelijke beroep niet juist was aangezien het akoestisch onderzoek wel degelijk nog werd aangepast aan de laatste opstelling van de turbines.

De Raad van State behandelde de zaak snel en deed ook binnen zes weken uitspraak waardoor de voorbereiding van de bouw sneller dan verwacht kan beginnen.

Het komt niet vaak voor dat een windpark zo snel door de bezwaarprocedure komt. Hier ging dan ook een intensief ontwerp- en communicatieproces aan vooraf. In ca. 10 publieksavonden gaven de initiatiefnemers en de gemeente inzicht in de ontwikkeling en verschillende varianten werden met elkaar vergeleken op aspecten van hinder, landschap en duurzame opbrengst. Ook de beide betrokken gemeenteraden werden regelmatig geïnformeerd. Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot de meest gedragen variant waarbij ook de tegenstanders zich gehoord wisten. Het proces begon in 2013 met de windvisie van gemeenten Geldermalsen en Neerijnen waarin duidelijke uitgangspunten werden gegeven voor locatie en participatie. De gemeentebesturen bleven door de jaren heen pal achter de plannen staan en benadrukten steeds weer de noodzaak van duurzame energie en het voordeel voor de lokale gemeenschap als de vergunning door de gemeente zou worden afgegeven in plaats van door de provincie.

De drie initiatiefnemers; Yard Energy, Raedthuys Pure Energie en Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen (binnenkort omgedoopt tot Burgerwindcoöperatie West-Betuwe) zijn al begonnen met inmeten van het terrein, nemen van water- en grondmonsters en de nodige sonderingen (meten van de dichtheid van de ondergrond). De komende maanden zal het detailontwerp voor de aan te leggen wegen en fundaties worden gemaakt en zal de definitieve turbine gekozen worden. De molens zullen ca 135 meter hoog worden met wieken van 65-70 meter lengte. De combinatie van hoogte en wieklengte zal zorgen voor de enorme stroomopbrengst van ca. 13,5 miljoen kWh per turbine per jaar. Samen met Windpark Avri goed voor 40% van de stroombehoefte van gemeente West Betuwe.

Burgers kunnen deelnemen in de investering via Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Omwonenden krijgen een extra profijt van € 100-300 per jaar afhankelijk van de afstand tot het park, ook als ze niet mee investeren. Daarnaast gaat er jaarlijks € 0,50 per 1000 opgewekte kWh in een omgevingsfonds dat beheerd wordt door een onafhankelijke stichting. Geïnteresseerde burgerinvesteerders kunnen zich melden via de pagina ‘contact’ op deze website.

 

Betuwewind is niet alleen een project en vereniging voor duurzame energie, maar ook een club die staat voor lokaal verenigingsleven, gezondheid en gezelligheid. Dus hebben we shirtjes laten maken an gaan we deelnemen aan sportactiviteiten. Vanavond voor het eerst bij de Ronde van Deil waren deze shirtjes te zien.

We verkopen ze voor kostprijs aan leden en niet-leden. De loop-shirtjes zijn er in M ,L ,XL en XXL, prijs € 30. Fietsshirtjes zijn er ook, die kosten € 35. De volgende gelegenheid om ze te gebruiken wordt waarschijnlijk het rondje Rhenoy op 25 november.

Interesse in een shirtje? Stuur even een berichtje naar info<at>betuwewind.nl

Donderdagavond 6 juli ging de gemeenteraad van Neerijnen in grote meerderheid akkoord met het ontwerpbestemmingsplan en vergunning ‘Windpark Deil’. Ruim een week eerder ging de gemeenteraad van Geldermalsen akkoord met de ontwerpbestemmingsplannen ‘Windpark Avri’ en ‘Windpark Deil’. Met deze besluiten kunnen de vier projectontwikkelaars, verenigd in ontwikkelconsortium Betuwewind, verder met de bouw van de windmolens langs de A15: drie molens bij de Avri en elf bij knooppunt Deil. Er is nog een beroep bij de Raad van State mogelijk. Zie de bekendmakingen van de gemeenten Geldermalsen (Avri) en Neerijnen (knooppunt Deil).

In totaal is Betuwewind goed voor een vermogen van 50 megawatt groene windstroom. Dat is genoeg voor circa 40% van de huidige elektriciteitsbehoefte van de nieuwe gemeente West Betuwe. De bouwkosten van de molens bedragen naar schatting zo’n 70 miljoen euro.

Voor de provincie Gelderland geldt de doelstelling om in 2020 minimaal 230,5 megawatt aan windturbines te hebben opgesteld. Begin 2013 stelden de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen een windvisie vast, op basis waarvan zij wilden meewerken aan de ontwikkeling van windparken binnen haar gemeentegrenzen. Voorwaarde voor deze ontwikkeling werd de deelname van burgers. Inwoners moeten kunnen meedoen, meebeslissen en meeprofiteren (investeren en stroomafname) van de komst van de twee windparken. Hiervoor is de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen (BWC) opgericht. De BWC is een van de ontwikkelende partijen in Betuwewind.

Voorzitter Gerlach Velthoven van de BWC hierover: “Het beeld was dat overal in het land burgers in het geweer kwamen tegen windinitiatieven. Boosheid die vaak gewekt is doordat omwonenden met kant-en-klare plannen worden geconfronteerd. Daarom is bij de ontwikkeling van de windparken bij Deil en Avri vanaf het allereerste begin duidelijk geweest dat het alleen mét de burgers kan. Alleen dan ontstaat het draagvlak om tot een voor de omgeving acceptabel project te komen.”

Met de instemming van beide gemeenteraden heeft de planfase voor deze ontwikkeling zo’n 3,5 jaar geduurd. Dat is snel voor een windproject op land met deze omvang. Betuwewind heeft zich ontwikkeld tot een voorbeeldproject voor burgerparticipatie. Gerlach Velthoven: “Het grootste burgerwindpark van Gelderland staat dankzij de inwoners van de West-Betuwe met veel draagvlak in de steigers. In deze samenwerking tussen burgers en projectontwikkelaars hebben we veel geleerd en onze manier van werken heeft het draagvlak voor de windparken vergroot. Daar moeten we alle partijen een dikke pluim voor geven. Tegelijkertijd beseffen wij dat niet alle bewoners de komst van de windparken ondersteunen. Daar hebben wij begrip voor, deze signalen nemen wij ook serieus en wij willen deze bewoners blijven betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Toch zijn wij van mening dat door de samenwerking  alle belangen zijn gebundeld en de beste oplossingen zijn gevonden waar iedereen van kan profiteren. Iedereen wint.”

In de laatste vergaderingen voor het zomerreces worden de ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp vergunningen besproken voor beide windparken van Betuwewind. Na een lang proces van onderzoek, inspraak en verfijning van de plannen liggen nu beide parken voor aan de gemeenteraad.

Bij knooppunt Deil wordt er vergunning gevraagd voor 11 windmolens van maximaal 140 meter ashoogte in een lijnopstelling ten zuiden van de A15 en aan weerszijden van de A2. 3 Molens staan op grondgebied van gemeente Geldermalsen en 8 staan in Neerijnen. Beide gemeenten moeten dit plan goedkeuren.

Bij Avri is vergunning gevraagd aan gemeente Geldermalsen voor 3 turbines van maximaal 120 meter ashoogte.

In beide parken samen kan 40% van de stroom opgewekt worden die op dit moment in de nieuwe gemeente West Betuwe wordt gebruikt. Een mooie stap naar een energieneutrale gemeente.

Beide parken kennen een lange voorgeschiedenis. In 2013 werd door de gemeenten samen een windvisie opgesteld met als voorwaarde dat er een omgevingsfonds zou worden opgericht en er burgerparticipatie zou plaatsvinden. Betuwewind claimt dat aan deze voorwaarden nu is voldaan en dat er bovendien aan alle andere wettelijke vereisten is voldaan. Het is nu aan beide gemeenteraden om hier een beslissing over te nemen.

Op 13 juni vergadert de commissie grondgebied van Geldermalsen over beide plannen waarna de gemeenteraad op 27 juni een beslissing zal nemen. Zie hier de agenda. In de commissie heeft iedereen die hier vooraf bij de griffie om verzoekt spreekrecht.

Gemeente Neerijnen vergadert in commissie op 29 juni en het plan komt 6 juli in de gemeenteraad.

Als de plannen goedgekeurd worden kunnen de parken begin 2019 gerealiseerd zijn.

Vandaag, 15 mei heeft de commissie M.e.r. een advies uitgebracht op de door Betuwewind opgesteld M.e.r. rapportage voor Windpark Deil.  In het advies is te lezen dat de commissie de rapportage op onderdelen nog onvoldoende vindt. De uiteindelijke voorkeursvariant is landschappelijk onvoldoende in beeld gebracht en het natuurversterkingsplan laat onvoldoende zien of de verstoring van het leefgebied van een aantal vogels ook kwalitatief voldoende gecompenseerd wordt. De commissie adviseert de gemeente pas te besluiten als er door Betuwewind aanvullingen zijn gemaakt.

De gemeenten volgen dit advies op en vragen Betuwewind aanvullingen te leveren, liefst nog binnen de planning die er staat voor beoordeling van de plannen door B&W en gemeenteraden.

Afgelopen vrijdag 12 mei zijn er aanvullende rapportages naar de gemeenten gestuurd. Er werd namelijk al aan gewerkt omdat bij het bezoek aan het gebied in april al duidelijk werd dat de commissie deze aanvullingen graag wilde. De gemeente kan dus op basis van de aanvullingen besluiten de procedure voort te zetten. In ieder geval willen de gemeenten dat de aanvullingen ook nog door de M.e.r. commissie bekeken worden in een aanvullend advies. Dat advies wordt binnen twee weken verwacht en zal dan voor de gemeenteraden ook beschikbaar zijn, nog voordat de raadscommissies over de plannen vergaderen.

Een M.e.r rapportage is een uitgebreide set van onderzoeken naar de effecten van het windpark op de omgeving en omvat onder andere hinder van slagschaduw en geluid, natuurschade, veiligheid en landschap.

Op maandag 1 mei presenteert Betuwewind in samenwerking met de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen het plan voor de oprichting van een omgevingsfonds dat zal worden gevoed uit de opbrengsten van de windparken Avri en Knooppunt Deil.

In 2013 is in de windvisie van beide gemeenten vastgelegd dat een voorwaarde voor het exploiteren van windenergie in de gemeenten is het vormen van een omgevingsfonds waaruit verbeteringen in de leefomgeving rondom de windlocaties kunnen worden bekostigd.

Zoals het er nu uit ziet zullen beide windparken in 2019 worden gebouwd en jaarlijks een fors bedrag in het fonds storten.

Betuwewind heeft het plan voor het omgevingsfonds verder uitgewerkt en wil dit graag presenteren aan belanghebbenden; de bewoners van de dorpen rondom beide locaties. Het gaat om: Geldermalsen, Meteren, Deil, Enspijk, Est, Haaften, Hellouw, Kapel-Avezaath, Tuil, Waardenburg en Wadenoijen.

Iedereen die in een van deze kernen woont is welkom op deze voorlichtingsavond. Ook komen we graag in contact met potentiële eerste bestuursleden voor het fonds.

Wij ontmoeten u graag op Maandag 1 mei 2017

Plaats: Gemeentehuis Geldermalsen

Tijd: 20.00-21.30 uur

Laat u even weten of u komt?

B&W van Geldermalsen en Neerijnen hebben 24 februari de Ontwerp bestemmingsplannen en Ontwerp omgevingsvergunningen voor de Windparken Avri en Knooppunt Deil ter inzage gelegd. In Geldermalsen liggen beide plannen, In Neerijnen alleen die voor Knooppunt Deil.
Voor Betuwewind is dit weer een grote stap. In deze ontwerpen komen vele details samen om tot een definitieve opstelling en randvoorwaarden te komen.
Bij Avri gaat het om 3 windmolens tot 120 meter ashoogte en bij Knooppunt Deil om 11 molens met een ashoogte tot 140 meter.
Tijdens de inloopavond die de gemeente hield voor knooppunt Deil konden de bezoekers met een 3D virtual reality bril een kijkje nemen in het nieuwe landschap. Ze konden ergens in het veld positie innemen en om zich heen kijken wat de molens met het landschap doen.
Op het voorontwerp zijn een aantal zienswijzen ingediend die door de gemeente allemaal beantwoord zijn. De betrokkenen krijgen daar persoonlijk bericht van.
De zienswijzen hebben niet tot aanpassingen van de lay-out van het park geleid; wel is hier en daar de onderbouwing en toelichting van de keuzes verduidelijkt.
In de plan-MER is onder andere de mogelijke hinder van de omgeving afgewogen tegen de opbrengst van duurzame energie van de verschillende varianten. Hieruit blijkt dat er qua impact op de omgeving weinig verschil is maar dat de variant met 11 molens tot 140 meter een beduidend betere duurzame opbrengst heeft. Hier heeft Betuwewind nu vergunning voor aangevraagd en de wijzigingen in het bestemmingsplan voorzien hierin.
Tijdens de inzageperiode kunnen weer reacties gegeven worden op de plannen. Zie verder de gemeentelijke pagina’s voor hoe dat kan.