De leden van Betuwewind investeren deel van de winst van de windmolens in duurzame en innovatieve alternatieven voor conventionele landbouw. Dit besloten zij tijdens de algemene ledenvergadering op 28 november. Na een levendige discussie was een ruime meerderheid voor de koop van een aantal aaneengesloten percelen landbouwgrond ter grootte van ruim 17 hectare aan de Euwerden te Waardenburg, ook wel “Paardenveld” geheten. Inmiddels is de grond op 1 december aangekocht.

Al eerder stelden de leden van de burgerwindcoöperatie vast dat zij naast het opwekken van duurzame energie en bijdragen aan de energie- en warmtetransitie, ook willen investeren in het verduurzamen van landbouwgrond en natuurontwikkeling.

Natuurinclusieve teelt
Dit gebeurt momenteel al in het Voedselbos Lingehout aan de Tielerweg in Geldermalsen waar sinds 2022 gewerkt wordt aan het omvormen van landbouwgrond en boomgaard naar voedselbos. Met de nieuwe aankoop willen de leden de activiteiten nu uitbreiden naar extensieve biologische akkerbouw in combinatie met natuurontwikkeling. De grond wordt onttrokken aan niet-duurzame landbouw en veeteelt en in plaats daarvan wordt de overstap gemaakt naar natuurinclusieve teelt zoals vezelgewas (bijv. hennep), biologische akkerbouw (tarwe, spelt, velderwt) en bomenteelt (voor hout of verkoop), in combinatie met natuurontwikkeling en herstel van bodemgezondheid.

Korte en lange termijn
Op korte termijn is het plan te beginnen met extensieve eenjarige teelten zoals tarwe of hennep, en daarmee CO2 vast te leggen en gewassen te leveren voor duurzame bouwmaterialen. Op langere termijn komt er ook meerjarige teelt, zoals bomen t.b.v. biobased bouwen en mogelijk ook teeltondersteunende voorzieningen met zonnepanelen.

Ook kan er in dit gebied een bijdrage geleverd worden aan opgaven van de Provincie op het gebied van waterberging, natuur en stikstofdoelen. Mocht dit concreet worden kan Betuwewind hierover met de Provincie in gesprek om hier op duurzame wijze invulling aan te geven.

Investeren tegen 2% rente
De grond wordt deels gefinancierd uit reserves van Betuwewind, deels wordt gezocht naar partners, en deels kunnen leden geld inleggen tegen een doelrendement van 2%. Iedereen kan meedoen, lid worden kan door eenmalig €50 te betalen.

We bestaan 10 jaar en deze mooie mijlpaal vieren we met een magazine. Want we hebben veel verhalen te vertellen en ook veel moois te laten zien. Wat in 2013 begon met een uitnodiging van de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen om ‘mee te doen’ aan twee windparken, is nu een brede beweging met zeven molens, een snellaadplein, een voedselbos en nog volop nieuwe projecten en ideeën in ontwikkeling. En dat allemaal samen, collectief vormgegeven.  Daar mogen we trots op zijn met elkaar!

In dit magazine komt alles voorbij: het ontstaan, de betrokkenheid van onze deelnemers, bestuur en directie, de mooie projecten die we hebben ontwikkeld en gaan ontwikkelen. We laten leden, vrijwilligers en professoren aan het woord, we presenteren projecten uit het Duurzaamheidsfonds waarmee we een deel van de winst beschikbaar stellen aan de omgeving. En als klap op de vuurpijl hebben we het verslag van het werkbezoek van onze Koning. Een compliment en kroon op ons werk waar waardering uit sprak voor alles dat we hebben bereikt.

Met dit tijdschrift willen we onze lokale krachten en bronnen eren: onze leden, onze vrijwilligers en medewerkers, onze leveranciers en partners en het bevoegd gezag dat ruimte voor ons maakte.

Met het bezoek van de Koning konden we een mooie strik leggen om 10 jaar Betuwewind. Hij noemde ons een voorbeeld voor Nederland. Dat voorbeeld ligt nu voor je.

Op 28 november organiseren we weer een Algemene Ledenvergadering. Het belooft een avond vol energie te worden met breakout sessies en een discussie over onze strategie voor 2024 – 2028; een avond die ons volop in de gelegenheid stelt om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Het volledige programma volgt binnenkort. Je kunt je nu alvast aanmelden om de ALV in De Pluk in Geldermalsen bij te wonen via het formulier hieronder.

 

  Voornaam *

  Achternaam *

  Woonplaats *

  E-mail *

  Ik meld mij aan voor de ALV op 28 november 2023.

  Ik kom met aantal personen:

  Opmerkingen

   

  Op donderdag 28 september heeft Zijne Majesteit de Koning in Geldermalsen het eerste snellaadplein voor zwaar bouwmaterieel en elektrische vrachtwagens officieel geopend. Het bezoek was onderdeel van een werkbezoek aan Voedselbos Lingehout van Betuwewind.

  WATTHUB

  In 2023 heeft Betuwewind, samen met bouwcombinatie Mekante Diek, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord, op eigen initiatief het eerste semipublieke snellaadplein voor transportmiddelen en materieelstukken ontwikkeld: WattHub. Aanleiding was de emissievrije opgave voor de dijkversterking Tiel-Waardenburg, waardoor er in de regio veel extra laadinfrastructuur voor zwaar bouwmaterieel nodig is. Het laadplein heeft 42 slimme laadpalen met een laadvermogen tot 400 kW, zodat elektrisch rijden voor de transport- en bouwsector gemakkelijker mogelijk wordt gemaakt. Emissievrij bouwen met behulp van lokale zonne- en windenergie wordt hierdoor bevorderd.

  INSPELEN OP BEHOEFTE

  Tijdens de rondleiding over het terrein sprak de Koning met medewerkers van WattHub en andere betrokkenen onder andere over de uitdagingen die emissievrij bouwen met zich meebrengt. Want ondanks de grote ambities en de noodzaak is het nog niet altijd even gemakkelijk om over te stappen op elektrisch materieel. Niet alleen de investering, maar ook bijvoorbeeld het ontbreken van laadmogelijkheden spelen hierbij een rol. Veel ondernemers krijgen geen zwaardere aansluiting van de netbeheerder, wat het elektrificeren van hun transportmiddelen en materieelstukken lastig maakt.

  Gerben van den Berg, directeur WattHub: “WattHub speelt in op deze behoefte. Niet alleen het project, maar de gehele regio kan namelijk van deze unieke innovatie profiteren. Het laadplein heeft meer capaciteit dan het project vraagt en deze extra capaciteit kan worden ingezet voor bedrijven uit de regio met soortgelijke oplaadbehoefte. Dit geeft lokale ondernemers de kans om eerder te investeren in duurzamer materieel. Hierdoor kunnen wij niet alleen onze eigen, maar ook de duurzame ambities van anderen waarmaken.”

      

  GROTE AMBITIE

  WattHub heeft de ambitie om meerdere snellaadpleinen door het land te realiseren, waardoor nog meer regio’s kunnen verduurzamen en de mogelijkheid tot slim laden voor iedereen beschikbaar wordt.

   

  Heb je interesse om als secretaris deel uit te maken van ons bestuur, een gedreven team vrijwilligers, dat zich inzet voor de energietransitie en duurzame projecten in de regio? Heb jij bestuurlijke ervaring, affiniteit met duurzame energie en landbouw en ben je een gestructureerde denker? Dan komen we graag met jou in contact.

  Betuwewind groeit in omvang en in projecten. We hebben meer dan 1.200 leden, twee windmolenparken, en we realiseren heel veel andere innovatieve projecten die bijdragen aan het verduurzamen van de regio. Zo ontwikkelen we o.a. het Voedselbos Lingehout van 12 hectare, werken we aan zonnevelden, het laadplein WattHub, en zijn we steeds weer op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Met de winst van de windmolens ondersteunen we via het Duurzaamheidsfonds Betuwewind initiatieven en projecten die net als wij de duurzame ontwikkeling van energie en landbouw in de regio versnellen.

  Daarbij werken we samen met vele regionale en landelijke organisaties.

  Ons team bestaat uit acht collega’s plus een bestuur dat uit vijf personen bestaat. De bestuursleden zijn onbezoldigd. We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris van het bestuur.

  Jouw profiel:

  • Affiniteit met duurzame energie en landbouw
  • Bestuurlijke ervaring
  • Gestructureerde denker

  Wat ga je doen:

  • Voorbereiden van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen met ondersteuning van de staf.
  • Eindverantwoordelijk voor de verslaglegging van de besluiten die genomen zijn tijdens vergaderingen van het bestuur en van de algemene ledenvergaderingen.
  • Toezicht houden op de planning, bewaking van de termijnen en opvolging van de actiepunten van het bestuur.
  • Klachtenafhandeling.
  • Het verzorgen van uitgaande bestuursstukken.
  • Samen met de andere bestuurders de coöperatie en onderliggende BV’s besturen.

  Wat vragen wij van je:

  • Bijdrage leveren aan de realisatie van onze coöperatieve uitgangspunten.
  • Een positief kritische houding ten aanzien van de werkprocessen van directie en bestuur.
  • Beschikbaar zijn in de avond op alle 2e woensdagen van de maand.

  Wat bieden wij:

  • Een bestuurlijke functie in de energie- en landbouwtransitie op lokaal niveau.
  • Een inspirerende en uitdagende omgeving.

  Contactgegevens:

  Heb je interesse in deze functie en/of vragen stuur dan een e-mail naar Gerlach.velthoven@betuwewind.nl of neem telefonische contact met hem op via 06 43026049.

  Dit jaar konden duurzame initiatieven in Rivierenland weer een verzoek indienen voor een bijdrage uit ons Duurzaamheidsfonds. De belangstelling was groot. In totaal was er een bedrag van € 600.000 te verdelen en is er door 16 partijen voor € 941.005 aangevraagd.

  Hiermee wordt wel duidelijk dat Duurzaamheidsfonds Betuwewind een begrip in onze regio aan het worden is. Dat is natuurlijk een geweldige ontwikkeling, waar we heel trots op mogen zijn met z’n allen.

  Naast mooie projecten op het gebied van de energietransitie en het bestrijden van energiearmoede zijn er nu ook veel projecten met een educatieve en culturele inslag. Zo wordt een jeugdtheater voor scholen gesteund en gaat het fonds helpen om lespakketten over voedselbossen te ontwikkelen. Maar ook gaat een groot deel van het budget naar projecten die landschap en natuur beschermen of innoveren zoals de Bouwboeren die gewassen verbouwen en verwerken tot biobased bouwmateriaal.

  De 11 projecten die een bijdrage ontvangen:

  1. Bouwboeren: West Betuwse Bouwboeren
  2. Corso Buren: Beleef, Bouw & Proef
  3.  De Fruitmotor: Gonzend Lint
  4.  Coöperatie Vrijstad Energie: Solar Carports Culemborg
  5.  Energie Samen Rivierenland: Van EnergieVitaal naar EnergieSociaal
  6.  S-TEC: Hackaton 2024
  7.  De Roze Bunker: Frisdrank als oplossing
  8. Coöperatie Vrijstad Windwinning: Verkenning lokale afzet voor windproject Culemborg
  9.  Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden: Natuur en Milieu Educatie Groene Weelde
  10.  De Verschilmakers: Jeugdtheater ‘Met een knipoog van de zon’
  11.  GeoFort: Junior Troonrede

  Een uitgebreide omschrijving van de projecten vind je hier of lees verderop verder.

  De komende tijd gaan alle partijen aan de slag met het uitvoeren van hun plannen. In het voorjaar van 2024 organiseert Betuwewind een evenement waar iedereen de projecten kan leren kennen, de bedenkers kan ontmoeten en inspiratie opdoen.

  Ook verwacht het Duurzaamheidsfonds over enige tijd weer een nieuwe ronde te kunnen uitschrijven waar projectvoorstellen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend. Houd de website www.betuwewind.nl in de gaten voor de precieze datum en voorwaarden.


  Uitgebreide beschrijving van de 11 projecten:

  1. Bouwboeren: West Betuwse Bouwboeren
   Het project ‘BouwBoeren’ brengt via een innovatieve methode de samenwerking tussen landbouw en de bouwsector tot stand. Met de inzet van biogrondstoffen – het verbouwen van diverse vezelrijke teeltgewassen – wordt een duurzame waardeketen gecreëerd; landbouwers worden dé grondstoffen-leveranciers van de bouwsector. Naast een nieuw verdienmodel voor de agrariër, levert het initiatief een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, bodemherstel en omgevingskwaliteit binnen het gebied. Het fonds steunt deze ronde fase II, III en IV van het plan dat in 2022 is ingediend en goedgekeurd.
  2. Corsoclub Buren: Beleef, Bouw & Proef
   Corsoclub Buren neemt deel aan het Fruitcorso Tiel. Het Fruitcorso ligt in deze periode, waarin duurzaamheid terecht een belangrijk thema vormt, onder het vergrootglas. Is het cultureel erfgoed of verspilling van groente en fruit? Vernieuwing en verduurzaming is nodig en het fonds levert hier een bijdrage aan. Met de intrede van een jeugdwagen wil Corsoclub Buren gericht investeren in dit thema en blijvende veranderingen teweegbrengen. Omdenken is hierbij het sleutelwoord, en er gaat gewerkt worden met fruit en spullen uit de natuur en er wordt lokaal geproduceerd. Ook wordt alles van de kar na afloop verwerkt in kookworkshops en gaat er geen fruit en groente verloren. Zo maken ze van de bedreiging een kans, en werken ze met vele vrijwilligers en fruitboeren aan de verduurzaming van een oude traditie.
  3. De Fruitmotor: Gonzend Lint
   De Fruitmotor gaat met dit project verder met het daadwerkelijk aanleggen van een groen-blauw lint door middel van een gebiedsaanpak: een Vlinderroute van Tiel naar Eck en Wiel. Dit is onderdeel en voorzetting van eerdere projecten Gonzend Rivierenland en de landschapsgenerator uit ’21 en ’22 die het fonds ondersteunt. Een nieuwe bijdrage geeft een versnelling aan de uitvoering. De Fruitmotor werkt samen met Gera van der Leun, beeldend kunstenaar uit Tiel, die op succesvolle wijze de Vlindertuin in Tiel gestalte gaf.
  4. Coöperatie Vrijstad Energie: Solar Carports Culemborg
   Het doel van het project is het ontwikkelen en realiseren van een of meer solar carports in Culemborg. Vanuit het fonds wordt Coöperatie Vrijstad Energie opstartgeld gegeven om mogelijke locaties te verkennen en voor te bereiden.
  5. Energie Samen Rivierenland: Van EnergieVitaal naar EnergieSociaal
   Met dit project wil Energie Samen Rivierenland ‘EnergieVitaal’ doorontwikkelen naar een EnergieSociaal Dienstencentrum. Ze maken hierbij gebruik van de bestaande structuur voor de opzet van een breder sociaal netwerk. Met deze bijdrage kunnen ze enerzijds een brede doelgroep helpen met energiebesparing en verduurzaming. Met name in wijken waar het juist nodig is en geen/weinig geld is. Anderzijds kunnen ze nieuw talent aanboren in de uitvoering om de duurzame ambities mogelijk te maken en de energietransitie te versnellen door samenwerking met S-Tec.
  6. S-TEC: Hackaton 2024
   Stichting Smart Technology Experience Centre (S-TEC) organiseert ook dit jaar weer een Hackathon Energietransitie. Een 24-uurs hackathon over uitdagingen in de energietransitie voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. Informeren en enthousiasmeren van jongeren over de energiesector en de regionale energietransitie en arbeidsmarkt in Rivierenland. Herhaling/ aanscherping van vorig jaar met grotere doelgroep en koppeling aan scholen.
  7. De Roze Bunker: Frisdrank als oplossing
   De Roze Bunker is een bedrijf met een ideologische en duurzame doelstelling waarbij ze van inheems geteelde kruiden frisdrank maken. Ze hebben een stichting opgericht die dient om een deel van hun winst weer terug te investeren in innovatie, en verbetering landschap. Er werken veel jonge mensen en trainees. Ze hebben o.a. in Culemborg een voedselstation (‘fabriek zonder baas’) en een lablijn ontwikkeld. Doelstelling bedrijf is duurzame verandering van de voedselketen bewerkstelligen. Voedselketen als systeem benaderen, laten zien dat het anders kan op gebied van biodiversiteit, circulariteit en afval etc. Van het geld van het fonds kunnen ze opschalen en investeren in een oogstmachine.
  8. Coöperatie Vrijstad Windwinning: Verkenning lokale afzet voor windproject Culemborg
   Het project wil het gesprek over windmolens in Culemborg weer stap voor stap op gang brengen en daarbij mogelijkheden verkennen om lokaal opgewekte energie via warmte of anders Local4Local te laten te leveren aan Culemborgse inwoners, verenigingen en bedrijven. Doel van de verkenning is de meerwaarde en voordelen in beeld te brengen van het direct leveren van duurzame stroom tegen gunstige voorwaarden.
  9. Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden:
   Natuur en Milieu Educatie Groene Weelde (voorheen SchaikseWeelde/ DeGeeren)
   Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden heeft een educatief Natuurcentrum bij een tweetal nieuw aangelegde voedselbossen opgezet. Lopend project, vervolg op aanvraag uit ronde 2. Dit project richt zich op (NME)-aanbod waarbij het voedselbos centraal staat en beoogt de principes van agro-forestry en permacultuur onder de aandacht van kinderen, jongeren én volwassenen te brengen. Ze gebruiken bestaand materiaal maar gaan ook eigen educatief materiaal ontwikkelen.
  10. De Verschilmakers: Jeugdtheater ‘Met een knipoog van de zon’
   Dit project is gericht op educatie en kennisdeling in de vorm van het kindertheaterconcept ‘Met een knipoog van de zon’. Het hergebruik van materialen is nog geen tweede natuur voor de meeste mensen. Het aanjagen van bewustwording en het op een laagdrempelige manier ‘toegankelijk’ maken van circulair materiaalgebruik kan een vliegwiel zijn. Om deze bewustwording letterlijk aan te jagen heeft een creatief team dat bestaat uit projectleider, scripschrijver, componist en een creatief vormgever het programma ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool. Door bijdrage van het fonds houden ze de kosten voor deelnemende scholen laag en kunnen ze meer voorstellingen spelen.
  11. GeoFort: Junior Troonrede
   GeoFort wil jongeren activeren om hun wensen en ideeën over de toekomst op landelijk niveau kenbaar te maken via het project ‘Junior Troonrede’. Als het om de toekomst gaat, dan hebben juist de jongeren het grootste belang bij een duurzame planeet aarde, maar zij hebben hier nog relatief weinig invloed op. Ze willen de jongeren (uit alle lagen van de bevolking) op een positieve manier activeren om goed na te denken, maar ook om zelf aan de slag te gaan en impact te hebben op besluiten die de eigen toekomst aangaan. Dit projectplan is een onderdeel van een grotere missie van GeoFort om bewustwording rondom klimaatverandering en energietransitie onder scholieren te bevorderen.

   

   

  Op 30 september van 13 – 17 uur is het alweer tijd voor het 2e Oogstfeest van Voedselbos Lingehout. Kom genieten van livemuziek, workshops, kinderspeurtocht, een appeltaartbakwedstrijd en natuurlijk hapjes en drankjes. De toegang is gratis. Meer info vind je hier >>

  Open dag WattHub 10 – 15 uur
  Je kunt het Oogstfeest goed combineren met de Open dag van WattHub die ook op 30 september plaatsvindt van 10 – 15 uur.  Ook daar wordt voor een feestelijk drankje en hapje gezorgd en je kunt zien hoe de eerste vrachtauto’s worden geladen. Naast een bezoek aan WattHub, kan men ook kennismaken met de molens en het zonneveld. Iedereen is welkom, neem zoveel mensen mee als je wil. Je vindt ons bij de Avri in Geldermalsen. Meer info vind je hier >>

   

  Op zaterdag 30 september van 10 – 15 uur organiseren we een open dag voor het publiek waar iedereen van harte welkom is. Zet die datum in je agenda als je interesse hebt om langs te komen en neem zoveel mensen mee als je wil. Voor een drankje en hapje wordt gezorgd en je kunt zien hoe de vrachtauto’s worden geladen. Je kunt die dag ook kennismaken met de molens en het zonneveld. Je vindt ons bij de Avri in Geldermalsen.

  In de afgelopen periode is er een nieuwe directeur aangesteld. Zijn naam is Gerben van den Berg. Tijdens de Open dag kun je kennis met hem maken.  Wil je hem alvast beter leren kennen? Lees hier het interview met hem >>

   

  Oogstfeest Lingehout 30 september

  De Open dag van WattHub is goed te combineren met het Oogstfeest van Voedselbos Lingehout die dezelfde dag plaatsvindt van 13 – 17 uur. Het is alweer het 2e Oogstfeest van ons voedselbos. Kom dus ook genieten van livemuziek, workshops, kinderspeurtocht, een appeltaartwedstrijd en natuurlijk hapjes en drankjes.
  De toegang is gratis. Meer info >>

  IN MEMORIAM: JOOST REUS  1962 – 2023

  Op 1 april jongstleden werd Joost Reus door onze leden verkozen tot bestuurslid en voorzitter van onze coöperatie. Hij liep toen al een tijdje mee met de bestuursvergaderingen en had al snel een actieve rol, zijn verleden als wethouder voor duurzaamheid en energie maakte dat hij niet alleen wist wat besturen is, maar dat hij ook over de inhoud mee kon praten. Het was duidelijk dat ons wat te wachten stond met deze voorzitter.

  Helaas hebben we maar kort van hem kunnen genieten als voorzitter; afgelopen zaterdag bereikte ons het bericht dat Joost is overleden.

  Toen we Joost vroegen voor het voorzitterschap waarschuwde hij ons. Hij was flink ziek geweest en de prognose was onduidelijk; de dokters konden hem niet zeggen of hij al beter was, maar hij was actief aan het revalideren. Daarnaast pakte hij in zijn omgeving nieuwe klussen op rond warmte in de wijk en ook volgde hij een opleiding tot schuldhulpmaatje. De levenslust spatte ervan af en hij hoefde niet lang na te denken over de klus bij Betuwewind. Als fan van het eerste uur zette hij zich graag voor ons in.

  De belangrijkste nieuwe beslissing die Joost als voorzitter op zich nam was de cashback regeling die aan herziening toe was. Vanuit de directie kwam een nieuw voorstel dat op een meedenkmiddag werd voorbesproken en op 23 juni in de ALV werd behandeld. Joost wist het toch ingewikkelde onderwerp in behapbare brokken op te knippen en door de ALV te loodsen. Het lukte hem om het onderwerp begrijpelijk te maken zodat duidelijk werd waarom we iets moesten veranderen en welke keuzes er nog waren. Alles op een volstrekt open en transparante wijze zoals goed bij onze coöperatie past.

  Graag had hij ook in Culemborg een coöperatief windpark gerealiseerd. Als wethouder schiep hij de goede voorwaarden om dat voor elkaar te krijgen, en dat komt vast nog een keer goed, al maakt hij dat helaas niet meer mee.

  Met zijn overlijden verliezen we een kundig en bevlogen bestuurder met een duurzaam hart. We zullen hem missen, maar zijn werk doorzetten.

  We wensen zijn familie, vrouw en kinderen en alle mensen die dicht bij hem staan sterkte met dit verlies.

  Bestuur en directie van Betuwewind