Op maandag 16 maart 2015 vond er een informatieavond plaats bij de Avri in Geldermalsen. Mark Groen van Royal Haskoning DHV gaf uitleg over het onderzoek dat door dit ingenieursbureau is gedaan. De onderzoeken die zijn gedaan, zijn milieuonderzoeken. De presentatie is hieronder terug te vinden. Mocht je niet op deze avond aanwezig zijn geweest en vragen hebben na het lezen van deze presentatie, stel ze via info@betuwewind.nl.

Windpark Avri RHDHV info bijeenkomst

Project Betuwewind presenteerde landschapsvisie voor inpassing windmolens knooppunt Deil en Avri

Burgerwindcoöperatie organiseerde infoavond op 9 maart in Meteren, vervolgavonden bij Avri, in Waardenburg en Beesd

Op 9 maart 2015 presenteerde het project Betuwewind haar landschapsvisie voor de ontwikkeling van windmolenparken bij knooppunt Deil en bij de Avri (Geldermalsen). De presentatie vond plaats tijdens een openbare infoavond in restaurant 3 Zussen in Meteren. Bezoekers van de avond, een initiatief van Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen, overheden en ontwikkelaars, konden direct een reactie geven, vragen stellen en meedenken over wat verder nog ontwikkeld moet worden om tot een optimaal plan voor de twee beoogde windmolenparken te komen.

120 burgers uit de gemeenten Tiel, Geldermalsen en Neerijnen kwamen op de avond af en luisterden kritisch naar de informatie en in tafelgroepen werd meer in detail gereageerd op de plannen. Deze worden allemaal verzameld om tot een zo goed mogelijk inpassingsplan voor de windparken te komen.

Betuwewind is het project in de gemeentes Geldermalsen en Neerijnen waarin overheden, burgers en projectontwikkelaars op een unieke manier samenwerken om tot een optimale inpassing van windmolens te komen in de Betuwe. Uniek in dit project is dat de burgers van Geldermalsen en Neerijnen via een burgerwindcoöperatie in een vroeg stadium aan tafel zitten en zodoende de kans krijgen mee te investeren in de ontwikkeling. Burgerparticipatie is concreet door de inbreng van ideeën, medezeggenschap en de mogelijkheid mede-eigenaar van een molen te worden. Dit levert extra rendement voor de lokale gemeenschap op.

Op basis van diverse ontwerpcriteria en randvoorwaarden heeft landschapsarchitectenbureau Veenenbos en Bosch onderzocht welke mogelijke varianten er zijn voor de twee windparken. Landschapsarchitect Harm Veenenbos was aanwezig in Meteren voor verdere uitleg en gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Gelderland lichtte de uitgangspunten vanuit de overheid toe.

In maart worden nog drie vervolgbijeenkomsten georganiseerd; belangstellenden die op 9 maart niet konden, zijn dan ook van harte welkom. De initiatiefnemers roepen alle burgers van Neerijnen, Geldermalsen en omliggende gemeenten op om mee te doen met de ontwikkeling van de twee parken. Bestuurder Gerlach Velthoven van de burgerwindcoöperatie hierover: “Samen beslissen en investeren levert een betere inpassing, beschikbaarheid van duurzame stroom en financiële opbrengst op van de windmolens voor de Betuwe. Met het lidmaatschap van de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen kan elke burger meepraten en mee investeren in de windmolens.”

Vervolgbijeenkomsten: Di 24 maart 20-22 uur in Buurthuis De Koeldert in Waardenburg, Do 26 maart 20-22 uur bij Het Klokhuis in Beesd.

Dinsdagavond 25 november 2014 was er een interactieve informatieavond over de plannen voor de windturbines rond knooppunt Deil en het terrein van de AVRI. De avond was georganiseerd door project A15 en 11duurzaam.  Tijdens de avond kon iedereen actief deelnemen door stellingen over windenergie te beantwoorden. Op deze manier konden voor- en tegenstanders van windmolens hun zegje doen.

In de veilinghal in Geldermalsen kwamen omwonenden en geïnteresseerden bij elkaar om onder leiding van een gespreksleider in debat te gaan over de voor- en nadelen van windenergie. Vragen werden beantwoord door Ruud van Rijn, windenergie adviseur. Daarnaast was Siward Zomer aanwezig. Siward Zomer is voorzitter van de windcoöperatie De Windvogel en kon daarom vertellen hoe wij als omwonenden kunnen profiteren van windenergie.
Ruud van Rijn ging in op de vragen over nadelige gevolgen van windmolens voor de directe omgeving. Een aantal van de nadelige gevolgen zijn volgens Ruud van Rijn fabels, een aantal zijn er echter om serieus mee om te gaan. Het is dan ook van betekenis dat alle belangen van omwonenden worden meegenomen in de windplannen en dat bewoners worden betrokken bij de invulling van de plannen.

Hierna was het woord aan Gerlach Velthoven, voorzitter van 11 duurzaam en Dennis Kerkhoven van het burgerinitiatief Neerijnen (in oprichting). Er werden vragen gesteld over hoe concreet de plannen voor de windturbines rond knooppunt Deil zijn. Vanwege een lastig proces, waar veel partijen bij betrokken zijn is daar moeilijk een helder antwoord op te geven.

Energie coöperatie 11duurzaam onderzoekt de mogelijkheden om bewoners te laten participeren in wind binnen de gemeentegrenzen. De mening van 11duurzaam is daarbij dat de huidige initiatieven voor windparken alleen kans van slagen hebben als er een breed draagvlak ontstaat onder de bevolking. Dit kan door te participeren en (deel)eigenaar te worden van de molens. Door eigenaar te worden kunt u beschikken over de opbrengsten en beslissen over wat er gebeurt met de opbrengsten, maar ook over het uiterlijk van de molens, waar ze precies komen en wie de stroom mag afnemen. Te denken valt aan een zogenaamd gebiedsfonds waaruit maatschappelijke projecten binnen de gemeente gefinancierd kunnen worden.

 

Ca. 120 mensen bezochten afgelopen maandag de informatieavond van het project Betuwewind. Op de avond werden de verschillende partijen die in het project samenwerken voorgesteld aan het publiek. Gedeputeerde Annemieke Traag legde uit vanuit welke doelstelling het gebied bij knooppunt Deil en Avri door de provincie is aangewezen en de wethouders Ronald van Meygaarden van Geldermalsen en Teus Kool van Neerijnen lichtten toe hoe de gemeenten onder voorwaarden mee willen werken met deze provinciale doelstelling.
Juist die middag tekenden de overheden een Ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelaars in het gebied; Prodeon, Yard Energy, Winvast, Raedthuys en Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Waarom zijn burgers hierbij betrokken? Gerlach Velthoven en Wim Wink legden uit: ‘Windmolens zijn een onvermijdelijke ontwikkeling in de overgang naar duurzame energie. We willen daar als burgers aan mee werken, maar wel invloed hebben op hoe de projecten worden uitgevoerd en er ook van profiteren. Uiteindelijk blijkt mede-eigenaarschap de beste manier om zowel zeggenschap als rendement voor de regio te garanderen.’
Landschapsarchitect Harm Veenenbos presenteerde zijn landschapsvisie die in nauwe samenwerking met de overheid en ontwikkelaars tot stand is gekomen. Op basis van deze visie zal een ‘principeverzoek’ van de ontwikkelaars worden ingediend bij de overheid om tot een wijzing van het bestemmingsplan te komen.
Maar nu konden de bezoekers eerst hun mening geven. In 12 tafelgroepen werd er kritisch gekeken naar de varianten, de gebruikte criteria en mogelijkheden om het plan te verbeteren. Opvallend was de grote betrokkenheid en gezamenlijkheid waarmee de mogelijkheden werden besproken.
Uiteraard waren er ook kritische en bezorgde vragen over geluidsoverlast, slagschaduw en of er voldoende met omwonenden rekening zal worden gehouden. Deze vragen worden zo veel mogelijk via www.betuwewind.nl beantwoord, en ook zullen in de toekomst alle formele mogelijkheden voor inspraak en bezwaar nog open staan.
Om mee te praten en mee te profiteren van het rendement van de windparken is er de mogelijkheid om lid te worden van de burgercoöperatie. Dat kan ook via dezelfde website.

Er zijn nog twee vervolgbijeenkomsten gepland:
Dinsdag 24 maart 20-22 uur bij De Koeldert in Waardenburg
Donderdag 26 maart 20-22 uur bij Het Klokhuis in Beesd