Het was een zeer succesvol jaar. Een jaar om trots op te zijn! Er kan 10% rendement worden uitgekeerd op de lening van onze leden. De meesten hebben het al mogen ontvangen.

Dit jaar kunnen we ook nog eens € 300.000 in het Duurzaamheidsfonds storten. De verwachting is overigens dat dit bedrag volgend jaar omhoog kan gaan naar 1 miljoen euro.

Met het fonds willen we duurzame projecten in de regio ondersteunen. Je kunt daarbij denken aan projecten die te maken hebben met biodiversiteit of de warmtetransitie, maar we willen ook mensen met een kleine portemonnee ondersteunen om duurzamer te kunnen wonen en leven.
Zoals bekend, is er een commissie onder leiding van Doekle Terpstra benoemd. Zij zullen ons adviseren hoe de middelen zo effectief mogelijk besteed kunnen worden.
Binnenkort kunnen leden en inwoners via onze website projecten aanmelden. Op de site is dan ook te vinden aan welke voorwaarden deze projecten moeten voldoen. Dit najaar zullen we tijdens onze algemene ledenvergadering beslissen over de bestemming van de gelden.

 

Op 19 april as organiseert de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe de 16e algemene ledenvergadering. Eind december hebben we een voorlopige datum van 31 maart genoemd voor de volgende ALV. Dit wordt dus nu maandagavond 19 april 2021, aanvang 19.30 uur. Noteer deze datum in je agenda. Gezien de ontwikkelingen rondom corona wordt dit een digitale ledenvergadering. Twee weken voor de ALV versturen we je de officiële uitnodiging en de vergaderstukken per e-mail.

Naast de financiële zaken staan er dan nog meer punten op de agenda, want we gaan door met het samen duurzamer maken van de West-Betuwe.

Duurzaamheidsfonds
Het lijkt erop dat we dit jaar ook geld gaan overhouden voor het Duurzaamheidsfonds. Het bestuur werkt aan een plan om het uitgeven van deze gelden goed te organiseren zodat alle goede projecten in West Betuwe een kans krijgen hieruit een bijdrage te ontvangen. Dit plan ligt ook voor tijdens de ALV.

Belangrijk
Wil je deelnemen aan deze digitale ledenvergadering? Meld je dan uiterlijk 15 april hiervoor aan door een email te sturen naar info@betuwewindl.nl. De stukken voor de vergadering zijn zaterdag 3 april verzonden. We sturen je daarna de inloggegevens toe.

 

Ongeveer een jaar geleden lag Windpark Deil er bij zoals op foto van Jan Bouwhuis. Inmiddels draaien de molens en dus krijgt Betuwewind vaak de vraag òf en wànneer we rendement aan de leden gaan uitkeren over 2020. Het antwoord daarop lijkt simpel, maar is het toch niet. Want dat luidt ‘waarschijnlijk wel, maar we weten nog niet wanneer’.

Stappen
Dit zijn de stappen die we moeten doorlopen om een definitief antwoord te kunnen geven:

Stap 1: Eind februari concept jaarrekening gereed.
Stap 2: Medio maart definitief concept jaarrekening beschikbaar.
Stap 3: Eind maart stuurt Bestuur voorstel tot bestemming van het projectdividend
aan leden.

Het voorstel voor het bestemmen van de inkomsten cq het dividend (de beschikbare kasstroom na voldaan verplichtingen uit exploitatie BV’s) bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bestemming 1: lopende kosten coöperatie op basis van begroting 2021
  • Bestemming 2: toevoeging aan noodzakelijke reserve van de coöperatie (het opvangen van tegenvallers)
  • Bestemming 3: 4% rente voor ledenleningen over 2020
  • Bestemming 4: extra rente voor leden en toevoeging duurzaamheidsfonds

Stap 4: 19 april beslist de Algemene Ledenvergadering (ALV) over het voorstel bestemming dividend.
Stap 5: Na 19 april zo spoedig mogelijk uitbetalen dividend uit de projecten aan coöperatie en uitbetalen rendement aan leden. Onze bank zal voor het eerste toestemming moeten geven. Ze doen dat door onze projecten te beoordelen op de toekomstige liquiditeit. En formeel hebben ze het recht om die toestemming tot 1 juli op te houden. Dat heeft met het onvolledige eerste jaar te maken. In volgende jaren kan dat eerder in het jaar.

Verwachting
De verwachting nu is dat we aan alle voorwaarden van de bank kunnen voldoen en dat het uitbetalen van dividend aan de coöperatie geen probleem is. De verwachting is ook dat we van dit dividend in ieder geval de basisrente van 4% kunnen uitkeren aan leden; dit kan mogelijk meer worden. Hoeveel precies weten we echter pas eind maart. We houden onze leden vanzelfsprekend hierover op de hoogte.

Lokale energiecoöperaties van burgers krijgen een steeds belangrijker rol toebedeeld door gemeenten. De bedoeling van het klimaatakkoord is dat burgers en lokale bedrijven voor de helft eigenaar worden van lokaal opgewekte energie. In dat streven kunnen de coöperaties een sleutelrol vervullen, zo wordt gedacht. Inmiddels heeft vrijwel elke gemeente één of meerdere energiecoöperaties, valt op te maken uit de Lokale Energiemonitor die vandaag verschijnt.

De afgelopen jaren is het aantal energiecoöperaties sterk gegroeid. Inmiddels zijn het er 623, met bijna 100.000 leden of deelnemers aan projecten. De coöperaties zetten zich in voor het realiseren van wind- en zonne-energie, en ook steeds vaker voor nieuwe warmtebronnen als alternatief voor aardgas.

Toch is de hoeveelheid energie die wordt opgewekt met coöperatieve molens of zonnepanelen nog klein. Het gaat om 1,6 procent van de totale hoeveelheid zonne-energie in Nederland en 5,7 procent van de windenergie. Volgens onderzoeker Anne Marieke Schwencke, die de Monitor samenstelde, gaat dit in de nabije toekomst veranderen.

Gelijkwaardig

“De huidige projecten zijn ontwikkeld in de tijd voordat het klimaatakkoord de nadruk legde op die 50 procent lokaal eigendom”, zegt Schwencke. Inmiddels stellen steeds meer gemeenten dit als voorwaarde aan bedrijven. “Belangrijk is daarbij wel dat gemeenten zorgen dat burgers meteen vanaf het begin kunnen meepraten, zodat ze een gelijkwaardige positie krijgen ten opzichte van de commerciële ontwikkelaars.”

Als bewoners pas aan tafel komen als de grondcontracten met bedrijven al gesloten zijn, en de gemeente al medewerking heeft toegezegd, word je nooit meer gelijkwaardig, zegt ze. Bewoners zijn doorgaans vrijwilligers en leggen het gemakkelijk af tegen commerciële bedrijven die miljoenen kunnen investeren.

‘Drentse toestanden’

Bij de realisatie van 14 windmolens in de Betuwe vorig jaar waren burgers wel vanaf het begin betrokken. Drie daarvan staan op een gesloten vuilstort en elf langs de A15. Directeur Gerlach Velthoven van energiecoöperatie Betuwewind, ooit begonnen als docent marketing, heeft er inmiddels zijn beroep van gemaakt. In de jaren die aan de plaatsing van de molens vooraf gingen, heeft hij in ieder geval één ding geleerd.

“Als je wilt dat het Klimaatakkoord gaat werken, moet je zorgen dat meteen vanaf het begin bewoners het gezicht van het project worden. Daardoor voorkom je wat wij ‘Drentse toestanden’ noemen.” Hij doelt op de weerstand die er in Drenthe is ontstaan tegen windmolens.

“Dan nog is niet iedereen het ermee eens, maar je bent wel aanspreekpunt voor je omgeving. Je kunt uitleggen waarom het belangrijk is. Nu zijn het vaak grote projectontwikkelaars, die pas later zichtbaar worden voor de omgeving en dat wekt argwaan”, zegt Velthoven. En er is volgens hem nog een reden om er vanaf het prille begin bij betrokken te willen zijn: geld.

Weerstand tegen windmolens

De grootste winst van een windpark wordt gemaakt in de ontwikkelingsfase. Het financiële risico is dan nog het grootst, maar ook de mogelijke winst. “Daarom hadden wij een superhoog rendement in die voorfase, en maken we nu een half tot één miljoen euro winst per jaar, boven op de rente die we aan de deelnemers hebben betaald.”

Maar belangrijker nog dan geld is het meedenken over randvoorwaarden en locaties van duurzame energie, zegt Velthoven. “De Betuwe is een vruchtbaar gebied, daarom zie je hier weinig zonnevelden. Dat is niet altijd gemakkelijk, want ook hier is weerstand tegen windmolens. Maar uiteindelijk vonden de meeste mensen het goed.”

Sowieso zou windenergie de boventoon moeten voeren, vindt Velthoven, omdat het in Nederland ongeveer vier keer zoveel waait als dat de zon schijnt. Bovendien neemt windenergie minder ruimte in. Volgens TNO is er acht hectare aan zonneparken nodig om de opgewekte energie van één windmolen met een vermogen van vijf megawatt te halen.

De samenwerking tussen coöperaties en bedrijven bij windprojecten is nu doorgaans goed, signaleert Velthoven. Maar bij zonne-energie is het een ander verhaal. “Zonneprojecten komen veel sneller tot stand en dan heb je als vrijwilliger nooit hetzelfde tempo als bedrijven.”

Bron: nos.nl

Vandaag vinden alle lezers van Weekblad West Betuwe een zomerse kaart van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe bij hun krant. Want het is altijd mooi weer in West Betuwe. Als het waait dan is dat goed om duurzame stroom op te wekken met de 14 windmolens die in onze gemeente zijn gebouwd dit jaar. Is er weinig wind? Dan schijnt de zon! Zonnevelden zijn daarom een logische volgende stap in West Betuwe. Daar gaan we aan werken.

Daarom willen van jou graag horen en zien waar jij aan denkt bij zon. Laat ons zien wat je graag doet in of met de zon door een verhaal, tekening, gedicht of foto te maken over jouw favoriete herinnering, hobby, plaats, etc. Stuur dit door een scan of een foto te maken en deze samen met je naam, adres en leeftijd te mailen naar zon@betuwewind.nl.

De vijf leukste inzendingen winnen de duurzame WakaWaka Power+, een superkrachtige en compacte powerbank met zaklamp op zonne-energie voor al je outdoor-activiteiten. Met gratis energie van de zon heb je de elektriciteit die je nodig hebt om je belevenissen te delen met je familie en vrienden!

Wil je meedoen met onze burgercoöperatie? Je kunt lid worden. Check onze website betuwewind.nl/zon. Fijne zomer en geniet van de zon!

PS Deze wedstrijd loopt tot 6 september.

 

Tijdens de eerste volledig digitale algemene ledenvergadering (ALV) van de Bugerwindcoöperatie West-Betuwe op 18 juni j.l. is besloten dat de coöperatie actief betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van zonnevelden, mét risicogeld van de leden. Het voorgenomen beleid van gemeente West Betuwe geeft ruimte voor burgers om mee te investeren in grootschalige zonneprojecten. De coöperatie ziet dit als een goede aanvulling op de eigen windparken. Het geeft technisch en financieel voordeel om wind en zon te combineren. Ook heeft de balans in het stroomnetwerk een goede balans tussen zon- en windenergie nodig. Zonne energie draagt daarmee bij aan het vervangen van fossiele stroom in het netwerk. En het verlaagt de maatschappelijke kosten van het stroomnetwerk omdat dit gelijkmatiger wordt gebruikt.

Tijdens de ALV werden de hiervoor benodigde wijzigingen op het leningreglement van de coöperatie aangenomen. Leden kunnen in twee risicofasen en een exploitatiefase met minder risico investeren in de ontwikkeling van zonneprojecten. Het bestuur bepaalt welke risico-opslag gehanteerd wordt. Dit is afhankelijk van het zonneveldbeleid van de gemeente en het aanbod van projecten.

De directie van Betuwewind voerde al verkennende gesprekken met zonneveldinitiatiefnemers in de gemeente om tot samenwerking te komen. Het voorgenomen beleid van gemeente West Betuwe is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat de omgeving voor vijftig procent mede eigenaar is vanaf de initiatieffase.

De ALV besloot ook om een holding-BV op te richten voor toekomstige zonneprojecten en om de statuten aan te passen zodat zonne-energie expliciet tot de doelstellingen van de coöperatie behoort, naast ook andere vormen van duurzaamheid.

 

Directie en bestuur waren afgelopen donderdagavond fysiek aanwezig in Duurzaamheidscentrum De Knop in Geldermalsen om de digitale ALV te verzorgen. Er konden vragen in de chat worden gesteld en natuurlijk kon er ook worden gestemd. 

Dinsdag 7 april organiseert de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe de vijftiende algemene ledenvergadering in De Pluk in Geldermalsen. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Leden en geïnteresseerden zijn hier van harte voor uitgenodigd. Agenda en vergaderstukken worden alle leden toegestuurd.

 

Bijgewerkt bericht, nieuwe datum hijsdagen: op 5 oktober organiseert Betuwewind een hijsdagen op Windpark Avri. Tijdens deze open dag kunnen jullie getuige zijn van het omhoog hijsen van een van onze drie windmolens van het windpark. De datum van 28 september is vervallen wegens te weinig activiteiten.

Tussen 12.00 en 16.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

Jong en oud zijn van harte welkom voor deze unieke gebeurtenis. Want het is de eerste keer dat er een windmolen wordt geplaatst op een afvalbult. Zo krijgt de voormalige vuilstort een duurzame toekomst.

Je komt ook meer te weten over duurzaamheid in de West Betuwe want Betuwestroom, Het Nieuwe Wonen Rivierenland, Energie Samen en Duurzaamheidscentrum De Knop zijn ook aanwezig.

De hijsdagen zijn gratis toegankelijk. Hou www.betuwewind.nl in de gaten voor wijzigingen in het programma in verband met weersomstandigheden of techniek. Laat ons weten of je komt door jezelf op onze Facebookpagina op ‘gaat’ te zetten op één van beide dagen. We houden je dan ook op de hoogte over parkeren, aangepaste tijden, etc.

Tot ziens op onze open dag van Windpark Avri!

Mijlpaal voor Betuwewind
Afgelopen woensdag was letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt voor Betuwewind. De eerste paal van het eigen Windpark Avri werd geslagen. De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe bouwt samen met haar 900 leden uit de regio, een windpark met drie windmolens op de voormalige vuilstortplaats van Avri in Geldermalsen. Twee molens staan naast de afvalberg, één molen staat bovenop de afvalbult. Een windmolen op een afvalbult bouwen is iets wat nog niet eerder in Nederland vertoond is en waarvoor de coöperatie techniek afkomstig uit de ‘offshore’ industrie voor gebruikt. 16 extra lange buispalen van 40 meter gaan ervoor zorgen dat de molen straks stevig in de klei staat. De twee molens naast de bult worden met betonnen palen geheid. Betuwewind verwacht dat deze windmolens al in het najaar stroom gaan leveren.

 

Twee windparken
In 2018 heeft Betuwewind een ledenwerfcampagne gevoerd in de West-Betuwe. Leden van de coöperatie konden geld lenen voor de bouw van twee windparken. Want naast Windpark Avri bouwt Betuwewind op dit moment ook vier molens in het Windpark Deil langs de A15 bij Knooppunt Deil. Hierdoor profiteren bewoners uit onze regio straks mee van de opbrengst van de stroom afkomstig van deze parken. En aldus Gerlach Velthoven, directeur Betuwewind: “Met onze windparken gaan we 50% van de elektriciteitsbehoefte van de gemeente West Betuwe duurzaam opwekken. Dat is een mooi begin!”

 

Stroom uit Windpark Avri
Bewoners van de gemeente West Betuwe hebben ook de mogelijkheid om zelf de groene stroom van Windpark Avri te betrekken. Deze wordt geleverd door Betuwestroom, het regionale coöperatieve stroommerk. Betuwestroom zet zich in voor de ontwikkeling van regionale duurzame stroom. Naast Windpark Avri komt er ook ‘Betuwestroom’ van Windpark Deil en van diverse zonnedaken in onze regio. Op www.betuwestroom.nl is meer informatie hierover te vinden.

 

Ook Omroep Gelderland was aanwezig bij het heien van de officiële eerste paal. Je vindt het nieuwsitem hier.

Op dinsdagavond 21 mei zijn alle leden van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en geïnteresseerden uitgenodigd voor de dertiende algemene ledenvergadering (ALV) in De Pluk in Geldermalsen. Belangrijk bespreekpunt deze avond zijn de toekomstige activiteiten van onze coöperatie en de besteding van onze winst. Het ligt in de lijn van onze coöperatieve gedachte en visie om hier sámen over na te denken en hier later mét elkaar over te besluiten.

Onder het motto ‘BetuweWind werkt aan de toekomst’ organiseren we op de 21e vier sessies. Onder leiding van een expert praten we over tijdens de sessie over alle mogelijkheden die deze optie biedt. En hoe we die mogelijkheden vorm kunnen en willen geven. De uitkomsten van deze gesprekken vormen de input voor besluitvorming in het najaar. De deelsessies zijn:

1. Duurzame opwek met nieuwe projecten
De komende jaren moet er in de Betuwe nog veel meer duurzame opwek in de vorm van zonne-energie, windenergie en misschien ook biomassa, plaatsvinden om fossielvrij te worden. Betuwewind is al bezig met zonneprojecten die direct op onze windmolens aangesloten kunnen worden, maar wat kan er nog meer en hoe ambitieus willen we dat aanpakken? Inleider is Gerlach Velthoven van Betuwewind.

2. Duurzaamheid gaat verder dan energie
Als coöperatie hebben we in de toekomst potentie om ook andere vormen van duurzaamheid te ontwikkelen of te ondersteunen. Maar hoe ver gaan we daar dan in? Welke criteria stel je vast, om projecten op te kunnen beoordelen? Inleider is Hilde Engels van De Fruitmotor.

3. Warmtetransitie, van het gas af
Een duurzaam energiesysteem bestaat niet alleen uit opwek, maar onder andere ook uit een efficiënt alternatief voor fossiele warmte. Wat kan een collectieve aanpak daaraan bijdragen en vooral zorgen dat het betaalbaar blijft? Inleider is Gerwin Verschuur van Coöperatief warmtenet Thermo Bello en wijkprocesmanager Van het gas af.

4. De regio uit
Als Burgerwindcoöperatie West-Betuwe bouwen we kennis en vertrouwen op over wat goede investeringsprojecten zijn. We hebben al gemerkt dat onze leden best meer willen investeren in goede projecten, buiten onze regio. Weer samen investeren is een mogelijkheid. Kan Betuwewind ook een investeringsfonds worden? Inleider is een expert van Windunie.

Laat je informeren op 21 mei én laat je stem horen! Zo heb jij inspraak in de toekomst van onze burgerwindcoöperatie. Laat weten viainfo@betuwewind.nl of je erbij bent en eventueel met hoeveel personen in De Pluk (adres + route). Bij de deur kun je je aanmelden voor een bepaalde deelsessie en vol is vol, dus kom op tijd!

Werk met Betuwewind mee aan de toekomst.